محمد رضا کلانتری سرچشمه

طلاعات به تدریج تکمیل می شود

اولين شهيد كارمند: محمد علي فلاحزاده، 12/09/59

كم سن ترين شهيد: مريم ناصري، 3

كم سن ترين شهيد جنگ:محمد رضا اكرمي، 14،5

اولين شهيد: يعقوب علي حاجي نوروزي، 5/2/59

اولين شهيد جنگ: ،مرتضي فلاح زاده، 31/6/59

اولين شهيد متأهل، يعقوبعلي حاجي نوروزي، 5/2/59

اولين شهيد بسيج: سيد محمد رضا حقدوست، 26/11/60

اولين شهيد سپاه: علي پور عباس فراغه، 10/5/60

اولين شهيد ارتش: يعقوبعلي حاجي نوروزي، 5/2/59

اولين شهيد نيروي انتظامي: سيد علي ميربقايي، 22/10/59

Template Design:Dima Group