خط شکنان: جلسه 816 شوراي برنامه‌ريزي آموزش عالي در خصوص تصويب برنامه درسي دوره كارشناسي رشته علوم و معارف دفاع مقدس و كارشناسي ارشد جغرافيا و دفاع مقدس در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار شد.

به گزارش خط شکنان به نقل از پايداري، هشتصد و شانزدهمين جلسه شوراي برنامه‌ريزي آموزش عالي به رياست دكتر حسين نادري منش معاون آموزشي و نايب رئيس شورا تشكيل شد و محورهاي پيشنهادي زير پس از مطرح شدن در شورا تصويب شد.

تصويب شد:

1- برنامه درسي دوره كارشناسي رشته علوم و معارف دفاع مقدس

2- برنامه درسي دوره كارشناسي ارشد رشته جغرافيا و دفاع مقدس

3- برنامه درسي دوره دكتراي رشته مطالعات منطقه‌اي

4- برنامه درسي دوره كارشناسي ارشد رشته مديريت منابع انساني در گرايش مديريت منابع انساني اسلامي

5- برنامه درسي دوره كارشناسي رشته علوم ثبتي

Template Design:Dima Group