جدید / نمونه سوالات درس آشنایی با دفاع مقدسخط شکنان: علیرضا فضلی// نمونه سوالات تستی درس اشنائی با مبانی دفاع مقدس مرکز اموزش عالی فرهنگ وهنر یزد(91/4/8)

دوره اول:

گزینه های  صحیح   را با حرف ص و غلط را باحرف غ درجدول پاسخنامه درج شود ومطلوب است به تمام سولات پاسخ داده شود

1 – گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف –هجوم توسط شروع کننده جنگ که مهاجم نامیده می شود صورت می گیرد و هرکشور با هر دین یا بدون دین از خود دفاع می کند و این   مقابله را دفاع مشروع نامیده می شود ومورد تایید وتحسین وحمایت جهانی قرار می گیرد ولی دفاع مقدس  تلقی نمی شود.

ب- دفاع مقدس با دفاع مشروع تفاوت ندارد زیرا مردم از سرزمین وکیان وجان وناموس خود وجلو گیری از سلطه اشغال گر ازخود دفاع می کند.

ج-دفاع مقدس علاوه بر دفاع از سر زمین وکیان وناموس وجلو گیری از سلطه اشغال گر حافظ دین وارزشهای ا لهی است وتمام فعالیت های انجام گرفته برای خدا ودر راه خدا وبرای رضای او انجام می گیرد وهیچ نافرمانی از دستورات خدا در ان  جائی ندارد ومعصیت است.

د- دفاع مقدس دارای مولفه های رهبری فقیه عادل ونظام الهی واهداف شرافتمندانه است ونه ظلم واشغال  می پذیرد ونه ظلم می کند ونه تجاوز واشغال می نماید ومصداق ان دفاع هشت ساله  جمهوری اسلامی در برابر تجاوز واشغال سرزمین ایران توسط صدام بود.

2- گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف – ایران دارای 8873 کیلو متر مرز ابی وخشکی با کشور های ترکمنستان وافغانستان وپاکستان وعراق وترکیه ارمنستان واذربایجان است که طولانی ترین مرز با عراق وکوتاه ترین ان با ارمنستان با 40 کیلو متر است .

ب- طولانی ترین مرز ایران با ترکمنستان است ومرز باعراق از ترکیه کوتاه تر است.

ج-مرز با عراق علاوه بر طولانی تر بودن از سایر همسایگان دارای مرز مشترک ابی است که برای عراق بسیار  مهم است وعراق را از خلیج فارس به بصره وصل می کند وبا عمق مناسب قابل کشتی رانی است .

د-استان های اذر بایجان غربی وکردستان وکرمانشاه وایلام وخوزستان دارای مرز مشترک با کشور عراق می باشند ومرز ابی مشترک ایران با عراق در خوزستان قرار دارد.

3 –گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف-اروند رود متشکل از رودخانه های دجله وفرات است وتا خلیج فارس ادامه دارد ودر طول تاریخ به عراق تعلق داشته است

ب- اروند رود از القرنه تاخرمشهر به طول حدود 80 کیلومتر  به نام شطالعرب به عراق تعلق دارد واز خرمشهر  رودخانه کارون به ان ملحق می شود وتا خلیج فارس به طول حدود 86 کیلو متر  رودخانه مرزی ایران وعراق است.

ج- رودخانه اروند رود تا قبل از سال 1937 م بین ایران وعثمانی وسپس عراق به طور مشترک مورد بهره برداری قرار می گرفت ولی در زمان رضاخان پهلوی تحت فشار انگلیس بجز جلو ابادان  به عراق واگذارشد وعراق به ایران هشدار داد تما م کشتی های به مقصد عراق وحتی ایران باید پرچم عراق نصب نمایند ونیروی دریائی ایران حق سوار شدن بر انها ندارد..

د-محمد رضا پهلوی در پی هشدار عراق وعدم اجرای  توافق نامه توسط عراق مبنی بر هزینه کردن  درامد اروند در لایروبی اروندقرار داد 1937 رالغو کردو سپس طی قرار داد 1975 الجزایر  مرز ابی دو کشور ایران وعراق در اروند خط تالوگ یعنی عمیق ترین نقطه رود خانه قرار گرفت.

4-گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف- در پروتکل 1913 استامبول ویاد داشت کمیسیون تعین حدود مرزی ایران با عثمانی درسال 1914 حدود 1300 کیلومتر مربع از سرزمین نفت خیز ایران به نام خانقین ونفت خانه واقع در شمال وجنوب قصر شیرین با فشار انگلیس وپرداخت رشوه به مبلغ 4000 تومان  به نماینده محمدشاه قاجار . به عثمانی واگذار شد.

ب – یاد داشت 1914 توسط محمد شاه قاجار رد شد واعلام داشت نماینده من حق امضائ نداشته وفقط اختیار مبادله اسناد داشته است ودولت ترکیه جایگزین عثمانی نیز به علت عدم امضائ شاه ویا مجلس ایران وعثمانی ان را بی اعتبار دانست .

ج-رضا خان پهلوی در قراد داد 1937 علاوه بر واگذاری اروند به عراق یاداشت 1914 را نیز به رسمیت شناخت.

د – در قرارداد 1975 الجزایر ایران از حمایت کرد های عراقی که در حال سر نگونی حزب بعث عراق بودند حزب بعث رانجات داد ویاد داشت 1914 که با لغو قرداداد 1937 بی اعتبار شده بود مجددا پذیرفت در عوض مرز ابی دوکشور در اروندخط تالوگ تعیین شد.

5- گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف –عراق درسال 1359 قرار داد 1975 الجزایر را لغو ودرمقابل تلویزیون پاره کرد ومجددا درسال  1367بعد از 8سال تجاوز چون به اهداف خود نرسید ان را پذیرفت و خطاب به مسولین ایران اعلام کرد شما به خواسته های خود رسیدید.

ب عراق درسال 1359 مجددا قرار داد 1975 الجزایر را پذیرفت وبه مرز های بین الملی برگشت.

ج شورای امنیت با محکوم کردن عراق به علت پاره کردن قرارداد الجزایراورا مجبور کرد تا مجددا ان را پذیرفت.

د-ایران تسلیم شرایط عراق شد وعراق  پس از امتیاز گرفتن از ایران قرارداد الجزایر را پذیرفت.

6 – گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف – در200 سال گذشته به علت نبود حاکمیت مردم با محتوای اسلام و  بامحوریت ولایت فقیه ونبودن قانون اساسی ومجلس مردمی بخشهای وسیعی از ایران شامل اذربایجان وچچن واینگوش وگرجستان وارمنستان وترکمنستان وافغانستان وعراق وبخشی از پاکستان وبحرین وبخشی از ترکیه فعلی از ایران جداشد.

ب – در گذشته هیچ بخشی از ایران جدا نشد.

ج – بخشهای جدا شده طبق قانون اساسی ان زمان وبه وسیله رفراندوم ویا تصویب مجلس جدا شده است.

د- بخشهای جداشده  با انگیزه توسعه طلبی عثمانی وروسیه وتوطئه اشکار انگلیس وفاسد بودن ووابستگی در بار پادشاهان.استبدادی بودن پادشاه وعدم حضور ومشارکت مردم که انگیزه  دینی در جنگ نداشتند وهمچنین عدم کوشش پادشاه هان درتولید سلاح وتجهیزات در داخل کشوراز ایران جداشد.

7 – گزینه های صحیح را انتخاب کنید .

الف – در طول مدت 20 ساله حکو مت رضاخان و37 ساله محمد رضا پهلوی علیرغم مخا لفت امریکا واروپا به تولید سلاح وتجهیزات ارتش اعم از ناوهای جنگی وزیر دریائی وهواپیماهای جنگنده وانواع توپ وتانک وسلاحهای سبک پرداخت  که علاوه بر رفع نیاز ارتش به صادرات نیز مبادرت کرد و نیروی دریائی ایران در اقیانوسها حضور داشت وارتش ایران قوی ترین ارتش خاور میانه بود.

ب – ارتش ایران کلیه تجهزات خودرا اعم از تانک وهواپیما وناو وتوپ وغیره رااز غرب وارد می کرد واجازه تولید قطعات ان را هم نداشت وکارشناسان امریکائی تا زمان وقوع انقلاب در ارتش حضور داشتند.

ج- اگر ارتش ایران مثل ارتشهای غربی از استعداد جوانان ایرانی استفاده می کرد نه تنها از غرب عقب نمی ماند بلکه پول نفت برای راه ومدرسه وگاز رسانی وباسواد کردن مردم وبرق رسانی به سراسر کشوراستفاده  می شد وتحریم امریکا هم هیچ تاثیری دردفاع مقدس نداشت.

د- علت عدم تولید نیاز مندی های کشور این بود که رضاخان را انگلیس اورد نه رای مردم ومحمد رضا را انگلیس وامریکا اورد ودولت مصد ق که فقط نفت را ملی کرد باکودتا سرنگون کردند وشاه را بر گرداندند تانفت ایران راببرند وبه جای ان سلاح و وسایل مورد نیاز مردم به ایران بفروشند وهر وقت مخالفتی رخ داد ایران را تحریم کنند ومردم را کم سواد وبدون تخصص ومصرفی تربیت کنند ومردم شرق را عقب مانده فکری وعلمی ومحتاج به غرب معرفی کنند.

8 – گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف – انگلیس تا کنون درقتل امیر کبیر وغارت وتحمیل طرحهای تجزیه ایران در زمان قاجار به نفع روسیه وعثمانی وتلفات  هشت میلیون نفری ایران در جنگ جهانی اول وروی کار اوردن رضاخان وغارت نفت ایران اشغال ایران در جنگ جهانی دوم وقتل وغارت نفت وغله وایجاد قحطی وروی کار اوردن محمد رضا پهلوی وطرح ریزی کودتای 28 مرداد وجداکردن بحرین واشغال 70 ساله جزایر ایران و حمایت از شاه تا انقلاب وبعد وکمک به  صدام در جنگ وپیشنهاد وحمایت از قطعنامه های ضدایران وحمایت از فتنه 88 دشمنی خودرا با مردم ایران اشکاراادامه داده است.

ب- انگلیس تا کنون بی طرف بوده وبعد از انقلاب به رای مردم ایران احترام گذاشته است.

ج – امریکا تا کنون دخالتی در امور ایران نداشته ودر صعنتی شدن ایران وساخت راگتورهای اتمی وتولید تجهیزات نظامی باتوجه به حسن ارتباط با شاه سابق کمک فراوانی در پیشرفت ایران نموده که ایران حتی از ژاپن وکره جنوبی هم جلوتر افتاد

د- امریکا در اشغال ایران درجنگ جهانی دوم وفساد وتجاوز وغارت وروی کار اوردن محمد رضا ووابسته ومصرفی نمودن تمام نیاز مندی های ایران وکودتای 28 مرداد وسقوط مصدق وحمایت از شاه وحمله طبس وکوتادی نوژه وبلوکه کردن اموال وپول ایران وپناه دادن به ضد انقلاب وتحریک وحمایت از صدام درجنگ 8 ساله وانهدام ناو جنگی وهدف قراردادن هواپیمای مسافر بری وپیشنهاد وحمایت از قطعنامه های ضد ایرانی در موضوع هسته ای وغیره به دشمنی خود با مردم ایران ادامه داده است در فتنه 88 وترور دانشمندان وایجاد جنگ روانی وتهدید نظامی از هیچ کوششی فرو گذار نکرده است.

9 – گزینه های صجیح را انتخاب کنید.

الف – ایران در سال 1359 از امنیت کامل در مناطق مرزی ووضع اقتصادی مطلوب وارتش کاملا مجهز واماده وحمایت امریکا وعدم تحریم مواجه بود و به دنبال صدور انقلاب اسلامی به کشورهای همسایه با قوای نظامی بود.

ب – ایران پس از انقلاب با نا ارامی شدید مناطق مرزی وتهدید به تجزیه وفرار سرمایه وپول توسط وابستگان شاه وتحریم وبلوکه کردن اموال و پول ایران توسط امریکا ولغو قرار داد تجهیزات نظامی وکاهش مدت سربازی وبومی سازی کادر ارتش  وفرار واخراح اکثر فرماندهان نظامی ارشد  در حد اقل امادگی بسر می برد وامادگی مقابله باتجاوز خارجی را  نداشت.

ج-  عراق باداشتن مساحت یک چهارم وجمعیت یک سوم ایران ونداشتن ساحل طولانی در خلیج فارس ونداشتن نیروی دریائی قوی وعدم انگیزه ونبودن انسجام وامادگی در ارتش ومخالفت کردهاوشیعیان عراق هرگز قادر  نبود ایران اسلامی را اشغال کند.

د – عراق با 12 لشکر و20 تیپ اماده وبیش از 3500 تانک ونفربر وبیش از 350 هواپیمای جنگی و35 میلیارد دلار ذخیره ارزی وبرخورداری از حمایت دو ابر قدرت امریکا وشوروی واروپا واعراب منطقه ومنافقین وسلطنت طلبها وتوده ای ها  وامنیت مرز ها وتسلط کامل صدام بر ارتش وحزب بعث از امادگی کامل برای تجاوز به ایران بسر می برد.

10- گزینه های صحیح را انتخاب کنید .

الف – عراق به منظور پیشگیری از حمله وسیع ایران  به عراق و سایر کشورهای منطقه به ایران حمله کرد.

ب- عراق به منظور تسلط بر اروند رود و  جداکردن خوزستان وتصرف جزایر ابو موسی وتنب بزرگ وکوچک وتجزیه ایران وسقوط جمهوری اسلامی که تصور می کرد الگوی انقلاب عراق می شود حمله کرد.

ج عراق به منظور ژاندارمی خلیج فارس بجای شاه سابق ورهبری جهان عرب والحاق کویت به عراق به عنوان پاداش امریکا وغرب به صدام در برابر جنگ با ایران  تجاوز خود را اغاز کرد.

د- ایران جنگ را علیه عراق شروع کرد وشهرهای مرزی ان را اشغال نمود وعراق به دفاع از خود ایران را از خاک عراق وشهرهای ان کشور بیرون راند  ودر 31 شهریو 59 وارد خاک ایران شد.

11- گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف- عراق در دو ماه اول جنگ حدود 13600 کیلومتر مربع از سرزمین ایران رااشغال کرد ومردم زیادی راکشته واسیر ومجروح واواره کرد وساختمان ومزارع وتاسیسات زیادی خراب واموال بسیار به غارت برد.

ب-شهرهای نوسود وقصر شیرین ونفت شهر  وسوماروموسیان   ومهران وبستان وهویزه وسوسنگرد وخرمشهر را اشغال کرد وشهرهای اندیمشک ودزفول وشوش واهواز وحمیدیه وابادان را زیر اتش گرفت وتهدید به اشغال شدند.

ج- شهرهای شوش واندیمشک وبستان ودهلران وسر پل ذهاب وکرمانشاه وابادان را اشغال کرد.

د - عراق بانفوذ به ایران در غرب رودخانه کرخه مستقر شد وشهرهای اندیمشک ودزفول وشوش را زیر اتش گرفت واز شلمچه به سمت اهواز امد ودر 15 کیلومتری اهواز  ان را زیر اتش گرفت ولی به علت وجود ارونددرغرب ابادان وبهمنشیر در شرق وکارون در شمال نتوانست ابادان را اشغال کند.

12- گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف – مناطق اشغال شده ایران  در پی صد ور قطعنامه شورای امنیت که به شماره 479 درتاریخ 6/7 59   که عراق شدیدا محکوم کرد وخواستار عقب نشینی فوری بدون قید وشرط شده بود وتهدید به اقدام نظامی علیه عراق کرده بود تخلیه شد.

ب – مناطق اشغالی پس از نادیده گرفتن قطعنامه وهشدار شورای امنیت از سوی عراق  با اقدام نظامی شورای امنیت ازاد شد.

ج – مناطق اشغالی توسط ایران با کمک تسلیحاتی سازمان ملل وکشور های  دیگر که باپول وسلاح ونیروی انسانی به کمک ایران شتافته بودند ازاد شد وسپس درگرفتن غرامت وباز سازی به ایران  کمک کردند خرابی ها سریع باز سازی شد .

د- مناطق اشغالی به وسیله چهار عملیات به فرماندهی بنی صدر توسط ارتش درسال 1359 ازاد شد.

13- گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف – در عملیات ثامن الامه که بطور مشترک در5/7/60 توسط ارتش وسپاه انجام شد محاصره ابادان پس از یک سال شکسته شد وعراق به غرب کارون عقب رانده شد وجاده ابادان –ماهشهرکه از تاریخ 23/7/59 دراشغال دشمن بودازادشده واز زیر اتش توپخانه دشمن خارج شد وجاده ابادان – اهواز که از تاریخ19/7/59 اشغال شده بود ازاد شد ولی زیر اتش بود ویکی از دست اورد های مهم این عملیات رفع تهدید شهر های ماهشهر وشادگان بود.

ب- این عملیات  اولین عملیات بزرگ مشترک بود که موفق شد 130 کیلو متر مربع از سرزمین ایران را ازاد کند وتعدادی تانک وتوپ به غنیمت بگیرد وپای گذار یگانهای زرهی سپاه بشودهمچنین عراق را از اشغال ابادان وماهشهر وشرق خوزستان به علت عقب رانده شدن دشمن به غرب کارون نا ا مید کند وتجربه خوبی از عملیات مشترک را رقم بزند.

ج- محاصره ابادان در تاریخ  3/8 /59 به وسیله عملیاتی که به فرماندهی بنی صدر انجام شد شکسته شد.

د- محاصره ابادان در عملیات  دیگر که در تاریخ 20/10 59 به فرماندهی بنی صدر انجام شد شکسته شد .

14- گزینه های صحیح را انتخاب کنید .

الف- بستان که نخست در تاریخ 4/7/59 اشغال ودر تاریخ 10 /7 /59 ازاد گردید ودوباره درتاریخ21/7 59 مجددا اشغال شددر عملیات طریق القدس که توسط ارتش وسپاه وبسیج .از تاریخ 8/9 تا 15/9 60 انجام شد ازاد گردید .

ب- درعملیات طریق القد س روستا های زیادی ازاد گردید وحدود 650 کیلومتر مربع سرزمین ایران ازاد شد.

ج دراین عملیات نیرو های رزمنده  بسیجی با کمک تانکها وبرادران ارتشی توسط راههائی که توسط جهاد سازندگی در تپه های ریگی شمال شرقی بستان ایجاد شده بود دشمن را دور  زده وتوپخانه اورا تصرف کردند.

د در این عملیات علاوه بر انهدام وتلفات زیاد دشمن وغنیمنت بسیار سلاح وماشن الات مهندسی دشمن را تا مرز چزابه عقب زده وارتباط شمال وجنوب دشمن راقطع کردند ومشکلات فراوانی در این مورد به دشمن وارد شد.

15- گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف –مناطق اشغال شده غرب شهرهای اندیمشک ودزفول وشوش در تاریخ 23/7 /  59 درعملیات پل نادری به فرماندهی بنی صدر  ازاد شدودشمن تا مرز فکه عقب رانده شد.

ب- مناطق اشغال شده   در عملیات فتح المبین که از تاریخ 2/1 تا 10 /1/61 ادامه داشت ازاد شد ودشمن تا فکه عقب رانده شد.

ج – دراین عملیات علاوه بر ازاد سازی 2500 کیلو متر مربع سر زمین ایران وروستا های زیاد . شهر های اندیمشک ودزفول وشوش وجاده مهم اندیمشک – اهواز از زیر اتش توپخانه دشمن خارج کرد وباعث شد مردم به تدریج به شهر ها برگردند وامیدوار شوند وفعالیتهای  خودرا از سر گیرند ودشمن نیز از پیروزی نا امید شود.

د -  در این عملیات تعداد زیادی هواپیما وتانک وخودرو منهدم وتلفات زیادی به دشمن واردشد وغنیمت واسیران زیادی نصیب  رز مندگان اسلام شد.

16- گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف-  مناطق اشغال شده درغرب کارون وجنوب کرخه در عملیات نصر که در تاریخ 15/10 /59 در منطقه هویزه به فرماندهی بنی صدر انجام شد ازاد گردید وشهرهای هویزه وخرمشهر ازاد شد ودشمن تا شرق شطالعرب عقب زده شد.

ب- خرمشهر که قبلا چهار بار بادخالت ویا تحریک انگلیس اشغال گردید وباعث چشم پوشی ایران از استان سلیمانیه وجدا شدن افغانستان از ایران شده بود  بعد از انفجارات وخربکاری های زیاد  ضد انقلاب سرانجام در تاریخ 31/6/59 مورد تجاوز دشمن قرار گرفت ولی 34 روز مقاومت کرد وسرانجام در تارخ 4/8/59 قسمت شمالی ان اشغال شد ولی چون کارون وجود داشت قسمت جنوبی ان که به ابادان متصل است اشغال نشد واین شهر مهم در تاریخ 3/3/61 در عملیات بیت المقدس ازاد شد.

ج – خرمشهر وهویزه بدون مقاومت چون عرب بودند تسلیم شدند ولذا سالم ماندند وباحمایت عراق به زندگی وپیشرفت ادامه دادند وهردو شهر اباد وبا ساختمانهای جدید ومحکم وسرسبز  توسط ایران ازاد شد.

د –درعملیات بیت المقدس  که از 10/2 تا 3/3 61 به مدت 24 روز ادامه داشت شهر هویزه را ازاد وجاده ابادان وشهر های اهواز وحمیدیه وهویزه وسوسنگرد از خطر اشغال واتش توپخانه دشمن دور کرد و5300 کیلومتر مربع وجاده وراه اهن اهواز خرمشهر وپادگان حمید ازاد کرد ودشمن را تا شلمچه عقب زد واسیران زیادی وکشته ومجروح وانهدام تجهیزات فراوان بردشمن تحمیل کرد واوراکاملا نا امید کرد.در این عملیات امام فرمود خرمشهر را خدا ازاد کرد.

17- گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف- بعد از ازاد سازی خرمشهر ایران به اهداف خود رسیده بود ودشمن اماده مذاکره بود وتمام سرزمین ایران ازاد شده بود.

ب- هنوز 2500 کیلو متر مربع از سرزمین ایران در اشغال دشمن بود وهیچ قطعنامه ای به جز 479 که در تاریخ 6/7/59 صادر شده بود  وعراق را محکوم نکرده بودتصویب نشده بود.

ج- تغییر دررژیم صدام وامریکا وشوروی ودیگر حامیان صدام ایجاد نشده بود وتغییر در رفتار انها هم دیده نمی شد .

د- ایران دارای توان بیشتر وعراق در ضعف قرار داشت وبیم ان می رفت اگر ایران اتش بس می پذیرفت عراق از سر زمین اشغالی خارج نشود وخواهان امتیاز وشرایط تجاوز کارانه باشد ویا با تجدید قوا مجددا حمله نماید وایران مجبور شود برای سالهای طولانی مردم را از باز گرداندن به شهرها وباز سازی باز دارد ونیروهای زیاد نظامی با بودجه زیاد در مرز ها نگه دارد ومردم ونیروهای نظامی خسته ونا امید شوند ونظام اسلامی نیز تضعیف وشاید ساقط گردد وامریکا مجددا سلطه پیداکند .

18- گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف- عملیات رمضان که ازتاریخ 22/4/تا7/5 /61 در ایستگاه حسینه وپاسگاه زید انجام شد وکمتر از 2ماه با بیت ال مقدس فاصله نداشت به منظور تصرف بصره والحاق ان به ایران صورت گرفت وتجاوز محسوب می شود.

ب –عملیات رمضان به منظور فشار بر عراق وحامیان او درمنطقه ای به وسعت 1600 کیلو متر مربع در شرق شط العرب انجام گرفت که در صورت  تحقق کامل اهداف این عملیات بصره  وجاده مهم بغداد - بصره در زیر اتش توپخانه ایران قرار می گرفت وتعطیل شدن فعالیت های اقتصادی وصنعتی ومهاجرت یک میلیون نفری بصره برای عراق به دنبال داشت.

ج- این عملیات علاوه بر تسلط بر بصره زمینه مبارزه مردم علیه صدام را افزایش می داد ونقل وانتقال نیرو وتجهیزات از جاده بصره بغداد را غیر ممکن ویا بسیا ر محدود وکند می نمود.

د- این عملیات خطر تهدید اهواز وخرمشهر را بطور کامل رفع می کرد زیرا منطقه سرپل درشرق شطالعرب را از عراق می گرفت واز طلائیه تا چزابه هور قرار دارد که قابل عبور برای نیروی زرهی نیست ولذا عراق را وادار می کرد شرایط ایران را بپذیرد واحتمالا جنگ تمام می شدولی کویری وبدون در خت بودن منطقه عملیات. باعث اطلاع دشمن از اهداف عملیات شدو علیرغم وارد کردن تلفات انسانی وانهدام زیاد تانک ودیگر تجهیزات دشمن  به اهداف مورد نظر دست نیافت.

19- گزینه های صحیح را انتخاب کنید .

الف- عملیات والفجر مقدماتی که از تاریخ 17/11 تا21/11/61 انجام گرفت به منظور دورکردن دشمن از مزرهای ایران در جنوب فکه  وتسلط بر شهر العماره وجاده بغداد – العماره- بصره  انجام گرفت ولی به دلیل لو رفتن به اهداف خود نرسید.

ب- عملیات والفجر یک که  ازتاریخ 21/1/تا28/1/62 در شمال منطقه فکه انجام شد به علت استحکامات زیاد دشمن واتش شدید دشمن موفق نشد.

ج-عملیات والفجر مقدماتی به اهداف خود رسید وبر جاده بصره –بغداد مسلط شد.

د عملیات والفجر یک به اهداف خود رسید واستحکامات دشمن در هم کوبیده شد .

20- گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف- عملیات ابی خاکی خیبر که از 3/12تا22/12 /62 ادامه داشت درمحور زید در خشکی و محورهای خشکی وابی در شمال طلائیه به منظور تصرف جاده نشوه –القرنه-عزیر  که تنها خشکی این منطقه است وجاده بغداد –بصره ورود بزرگ دجله نیز در ان قرار گرفته است انجام شد.

ب- این عملیات علاوه بر تصرف جزایر شمالی وجنوبی مجنون که نفت فراوان در وجود دارد در نظر داشت بر شرق شطالعرب مسلط شده وبصره را زیر اتش بگیرد وفرا تر ازعملیات رمضان عمل کند تاصدام تسلیم شود.

ج- عراق در این عملیات به طور بی سابقه از سلاح شیمیائی استفاده کرد ورزمندگان اسلام تا خشکی داخل ایران 13 کیلومترفاصله داشتند وبرای پشتیبانی واتش توپخانه با مشکل مواجه بودند لذ ا با ایثار ومقاومت غیر قابل وصف رز مندگان .جزایر را حفظ کردند ولی بقیه اهداف تحقق پیدا نکرد.وشهید همت در این عملیات به شهادت رسید ودست شهید حاج حسین خرازی قطع شد ودر این عملیات از پل خیبر ساخت جهاد ودیگر مهندسان به طول 13 کیلو متر مورد بهره برداری قرار گرفت.

د – عملیات خیبر به هیچکدام از اهداف خود نرسید.

21- گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف-عملیات بدر که ازتاریخ20/12تا 26/12/63 درمنطقه هور الهویزه در شمال عملیات خیبر انجام شد در نظر داشت تااهداف

عملیات خیبر درتصرف خشکی بین هور وقطع جاده بغداد-بصره را کامل کند ولی امکان پشتیبانی واتش توپخانه میسر نشد ولی بخشی از اهداف تصرف شد ورزمندگان با استفاده از پل های خیبری تا سال 1367 ومواضع خود را روی اب حفظ کردند.

ب- عملیات بدر تجربه زیادی به دنبال داشت  ودر عملیات والفجر 8 به کار گرفته شد

ج- عملیات بدر  به تمام اهداف خود رسید.

د-   دراین عملیات شهید مهدی باکری وعباس کریمی وشهید جعفر زاده فرمانده تیپ الغدیر وتعدای دیگر از فرماندهان به شهادت رسیدند

22- گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف- عملیات والفجر 8 که ازتاریخ20/11/64 تا9/2/65 ادامه داشت یکی از عملیات های بی نظیر نظامی در تاریخ جهان است زیرا افند کننده می خواهد از رود خانه ای عبور کند که ساحل غربی ان به طول کامل در اختیار دشمن است واین رود خانه دارای چهار حرکت درطول شبانه روز  می باشد یعنی در حالت جزر با سرعت 80 کیلومتر به سمت  خلیج فارس حرکت می کند و حالت مد که اب بالا امده وارام است وحالت سوم اب به سمت ابادان درجریان است وحالت چهارم زیر اب به سمت خلیج فارس و روی اب به سمت ابادان در حرکت است.

ب- این عملیات با استفاده از تجربه عملیات خیبر وبدر با رعایت کامل اصل غافلگیری انجام گرفت وشهر وبندر فاو به تصرف ایران در امد وطولانی شدن ان مقابله با ضد حمله های پی در پی عراق بود که جز تلفات جانی وانهدام هوا پیما وغیره  برای عراق نتیجه ای در بر نداشت.

ج –این عملیات ایران را بر ساحل شرقی وغربی اروند مسلط کرد وراه ابی عراق به خلیج فارس را قطع کرد وپایگاه موشکی عراق که کشتی واسکله های ایران در خلیج فارس هدف قرار می داد تصرف کرد وبرای اولین بار با کویت هم مرزشد     وباتصرف منطقه فاو از راه خشکی به بصره وصل می شد وبرای عملیات بعدی  نیازی به عبور از شط العرب نبود.

د. این عملیات غیر قابل اجرا برای عراق وحامیان او بود ونخلستانهای بین اروند وبهمن شیر برای اختفا کمک فراوانی کرد ونهرهای موجود در بین اروند وبهمن شیر در استقرار قایقهای مجهز که رز مندگان را با سرعت به اروند می رساند نقش مهمی داشت همکاری بسیار خوب مردم بومی وابتکارات جهاد سازندگی در ساخت خضر وسپس پل بعثت ونقش نیروی هوائی وهوانیروز وتوپخانه ارتش وغواصان جان برکف وورزیده وعاشق شهادت وامداد غیبی .رزمندگان اسلام را موفق نمود ودر جهان مورد تحسین قرار داد .

23- گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف – عملیات کربلای 4 که از تاریخ 3/10 تا 5/10 /65 انجام گرفت به منظور تکمیل عملیات والفجر 8 در خرمشهر انجام گرفت تا با عبور از اروند وشطالعرب به بصره نزدیک شود وان را تصرف کند وعراق را وادار به پذیرش شرایط خود نماید ولی به علت امادگی عراق موفق نشد وعراق با اعلام پیروزی وجشن نیروهای خودرا مدال ومرخصی داد زیرا عبور از اب را غیرممکن می دانست.

ب- عملیات کربلای 4 بستر موفقیت کربلای 5 را فراهم کرد زیرا در کمترین زمان ممکن عمده نیروها وتجهیزات درنزدیکترین منطقه اماده عملیات شد وعراق را غافلگیر کرد.

ج- عملیات کربلای 4 به تمام اهداف خود رسید وبر بصره مسلط شد.

د- عملیات کربلای 4 به اهداف خود نرسید.

24- گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف- عملیات کربلای 5 که از 19/10 تا2/12/65 درمنطقه شلمچه شروع شد به منظور تکمیل عملیات رمضان وخیبر وبا هدف تسلط بر بصره انجام گرفت وعلیرغم ابگرفتگی منطقه ومیادین مین وسیم خاردار  وهشتپرهای خورشیدی که زیرابگرفتگی قرار داشت  ومانع عبور قایقها وافراد می شد خطوط دشمن  راشکستند وبخش جنوبی کانال پروش ماهی راتصرف کردند دژهای متعدد و هلالی شکلهای زیاد مانع سریع پیشروی رز مندگان اسلام بود ولذا عملیات طول کشید وعراق علیرغم تلفات زیاد وانهدام تجهیزات وتانک ها وهواپیماهها سخت مقاومت می کرد واز تمام سلاح حتی بمب خوشه ای استفاده کرد.

ب- کربلای 5 .ایران را   برای اولین بار به بصره نزدیک کرد واین شهردرتیر رس توپخانه ایران قرار گرفت وخروج مردم ازبصره وتعطیلی فعالیت ها اغاز شد صدام را وادار کرد تا تسلیم شرایط ایران بشود ولی یاد اوری قول الحاق کویت توسط نماینده امریکاصدام مصمم به ادامه جنگ شد.

ج – منطقه شلمچه برای ایران دروازه ورود دشمن به خوزستان است زیرا دشمن دارای 1600 کیلو متر مربع زمین درشرق شط العرب است که برای تجمع نیروی زرهی وحمله به خرمشهرواهواز  مناسب است وفاصله ایران تا بصره 24 کیلومتراست که اتش توپخانه از داخل خاک ایران به ان نمی رسد ولی ابادان وخرمشهر فقط به اندازه عرض اروند با عراق فاصله دارد ولذا پالایشگاه ابادان در اوایل جنگ اسیب فراوان دید وبند روگمرک خرمشهر نیز نا بود شد .

د- ایران با عملیاتهای متعدد بیت المقدس ورمضان و خیبر وکربلای 4 و 5 می خواست حد اقل  ضمن رفع خطر اشغال خوزستان . توازن فاصله بین بصره وابادان وخرمشهر بر قرار کند تا عراق این دوشهر را زیر اتش نگیرد ویااز خاک ایران بطور کامل خارج شود وغرامت بپردازد ولی حمایت بی دریغ تسلیحاتی وپولی بین المللی از عراق مانع تحقق ای هدف شد.ولی این عملیات بانزدیک شدن به بصره وانهدام ارتش عراق باعث تصویب قطعنامه 598 شد که به تعین متجاوز اشاره داشت

25-گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف-شهرهای نفت شهر ومهران در استان ایلام در تاریخ 2/7/59 اشغال گردید وموسیان در تاریخ3/7 /59 اشغال شدواشغال قصر شیرین در تاریخ 5/7/59 به پایان رسید.ونوسود در تاریخ26/10 /59و سومار درتاریخ1/7 /59  اشغال شد

ب- بستان در تاریخ 4/7/59 وسوسنگرد درتاریخ 6/7/59 وجاده سوسنگرد –حمیدیه –اهواز در تاریخ 8/7/59 اشغال گردیدولی با همت رز مندگان اسلام در تاریخ 9/7/59 دشمن از شمال اهواز عقب رانده شد ودرتاریخ 10/7/59 سوسنگرد وبستان ازاد شدند ولی بستان مجددا در تاریخ 21/7 59 اشغال شد وسوسنگرد مجددا پس از محاصره درتاریخ 24/8 59 اشغال شد ومجددا درتاریخ 26/8 /59 ازاد شد وهویزه درتاریخ22/10 /59 محاصره ودر تاریخ 27/10 59 اشغال شد.

ج – شهر مهران که در عملیات والفجر 3 که از تاریخ 7/5/تا 20/5/62 ادامه داشت ازاد شده بود مجددا بعد از شکست عراق در فاو  در اردیبهشت 65 اشغال شد وصدام اعلام کرد مهران در برابر فاوولی رزمندگان اسلام طی عملیات کربلای 1 که ازتاریخ 9/4تا 19/4 /65 ادامه داشت ازاد کردند وفاو را هم حفظ کردند .صدام پس از ازاد سازی این شهر که شهید همت دران نقش زیادی داشت فرماندهان زیادی را اعدام کرد.

د-عملیاتهای متوسط زیادی درمناطق شمالی ومیانی وجنوبی انجام گرفت که در ازادسازی سرزمین ایران ویا اشراف برارتفاعات وشهر های مرزی  موثر بودوعملیات والفجر 10 که از 24/12تا29 /12 66 انجام گرقت بسیار بزرگ وازاد سازی شهر های عراق مانند حلبچه به دنبال داشت که عراق با حملحه شیمیائی 5000 نفر مردم این شهر راکشت تا ایران را از تصرف سایر شهرهای عراق باز دارد.

26 – گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف – قطعنامه شورای امنیت شامل 479 که درتاریخ 6/7/59 تصویب شد با وجود اشغال بخش وسیعی از ایران توسط عراق هیچ اشاره ای به تجاوز عراق ومحکومیت او ندارد .زیرا تصور می کرد صدام قادر است بزودی به اهداف خود برسد.

ب- قطعنامه 514 که در تاریخ 21/4/61 صادر شد هیچ اشاره ای به تجاوز عراق ندارد ولی خواهان اتش بس وبرگشت به مرز های بین المللی می شود چون ایران اکثر مناطق را ازاد کرده وامیدی به پیروزی صدام نیست.

ج-قطعنامه 522 که درتاریخ 12/7/61 تصویب شد نیز اشاره ای به تجاوز عراق ندارد خواسته های قبلی تکرار کرده است

د-قطعنامه 540 که درتاریخ 9/8/62 تصویب شد حمله به شهر ها و کشتی ها وغیره را محکوم کرده ولی اشاره ای ب عراق ندارد.

27- گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف –قطعنامه 552 که در تاریخ 11/3/63 تصویب شد درپی شکایت عربستان وغیره حمله به کشتی های سایر کشورها محکوم وامرانه می خواهد که قطع شود

ب- قطعنامه 582 که در تاریخ 5/12/64 تصویب شد  از شروع جنگ وحمله به شهرها وحمله شیمیائی اظهار تاسف نموده وخواهان اتش بس وبرگشتبه مرز هاشده ولی اشاره به شروع کننده جنگ ندارد.

ج-قطعنامه588 که درتاریخ16/7/65 تصویب شد نیز اشاره ای به شروع جنگ توسط صدام ندارد .

د- در قطعنامه های فوق عراق را محکوم وخواهان پرداخت غرامت به ایران شده است .

28 – گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف –قطعنامه 598 در سال 59 پس از شروع جنگ توسط صدام تصویب شد وعراق را شروع کننده جنگ معرفی ومحکوم کرد وخواستار برگشت به مرز ها وپرداخت غرامت شد.

ب- قطعنامه 598 در تاریخ29/4/66 یعنی 7سال بعد از شروع جنگ و5سال بعد از ازاد سازی خرمشهر وبعد از کربلای 5در حالیکه عراق در ضعف وایران از توان ادامه عملیات بر خوردار بود تصویب شد تا صدام را از شکست نجات دهد. و ایران سردو راهی پذیرش ویا اجماع بین المللی علیه خود قرار دهد.

ج- عراق بلا فاصله پذیرفت ولی ایران رد نکرد واعلاو نمود در حال برسی هستیم وغرب عراق راحمایت  تسلیحاتی ومالی وتبلیغاتی نمود تا عراق را صلح طلب وایران را جنگ طلب به جهان معرفی کند وخواهان وادارکردن ایران به پذیرش شوندد – قطعنامه 598 دارای 10 بند است که بند 1 اشاره به اتش بس وبرگشت به مرز ها وبند2. اعزام ناظر  بررعایت اتش بس 3 مبادله اسیران و4و5 خویشتنداری کشورها وهمکاری با دبیر کل وبند 6که باسایر قطعنامه ها متفاوت است برای تعین شروع کننده جنگ تو سط یک تیم بی طرف تعین شده توسط دبیر کل وباهمکاری ایران وعراق میسر می سازد بند 7 برای  تعین خسارت وبند 8 در خصوص اهمیت امنیت منطقه وبند 9 در خصوص درخواست از دبیر کل درمورد گزارش پیشرفت اجرای قطعنامه  به شورا اشاره دارد وبند 10 درخصوص تشکیل جلسه برای اقدامات بیشتر برای اجرای قطعنامه که اتمام جنگ طلب می کند تاکید دارد.

29 – گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف – قطعنامه 598 پس از تصویب در سال 66  بلا فاصله توسط ایران وعراق پذیرفته  وجنگ تمام شد وتمام بند های ان اجراشد .

ب – این قطعنامه بلا فاصله توسط عراق پذیرفته شد چون در وضعیت ضعف قرار داشت  وپذیرفتن ان اورا از شکست نجات می داد واطمینان داشت که اعضای شورای امنیت که متحد وحامی او در طول جنگ بوده اند هرگز صدام را مجرم ومجازات نخواهند کرد وفقط ایران را در فشار قرار خواهند داد تابدون پیروزی قاطع تسلیم شود.

ج- بعد از پذیرش این قطعنامه در تاریخ27/4/67 توسط ایران با استقبال عراق مواجه شد وشورای امنیت نیز  حمایت کردوجنگ تمام شد وقطعنامه 598 بطور کامل اجراشد.

د- بعد از پذیرش قطعنامه توسط ایران دروغ عراق اشکار شد وبا حمله وسیع بخشهائی از ایران درجبهه میانی وجنوب را اشغال کرد وشورای امنیت واکنشی نشان نداد واین تجاوز را محکوم نکرد ولی رزمندگان اسلام از سراسر ایران بسیج شدند وبااعزام به جبهه هاطی عملیات بیت المقدس 7 عراق را از جبهه جنوب بیرون کرده واماده تصرف بصره شدند وصدام که ترسید به سرنوشت سال 61 دچارشود وحمله منافقین درغرب نیز طی عملیات مرصاد در تاریخ 5/5/67 در هم کوبیده شد  درتاریخ 10/5/67 از خاک ایران خارج شد ودر تاریخ 24/5/67 قرارداد الجزایر راپذیرفت واتش بس رسمی در تاریخ 29/5/67 در مرز های ایران وعراق بر قرارشد.

30- گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف-عراق در جنگ 8ساله به اهداف خود رسید وایران با تلفات میلیونی وخسارت 1000 میلیارد دلاری تسلیم شرایط عراق شد.

ب-علیرغم حمایت 80 میلیاد دلاری اعراب منطقه وفروش نامحدود شوروی وفرانسه وامریکا والمان ودیگر کشور هاوجاسوسی منافقین باتلفات بالای 500 هزار نفری واز دست دادن تعدادزیادی هوپیما وتانک وانواع توپ مجدداقرار داد الجزایررا پذیرفت

ج- ایران با تقدیم کمتر از 235 هزار شهید بدون دریافت کمک مالی وحتی خرید یک دستگاه تانک وهوا پیما وناو جنگی   ازدیگر کشورها . با لطف پروردگار ورهبری فقیه عادل وانگیزه الهی رز مندگان داوطلب بسیجی که به کمک ارتش جمهوری اسلامی شتافند واکثر عملیات های افندی را انجام دادند وبیشترین شهید تقدیم کردند  دردفاع مقدس پیروز وسر بلند شد.

د-سر انجام عراق از خاک ایران بدون هیچ شرطی وامتیاز گیری خارج شد وانچه را لغو وپاره کرده بود پذیرفت ودبیرکل سازمان ملل در تاریخ18/9/1370 عراق را شروع کننده جنگ ومسئو ل مخاصمه معرفی کرد وملزم به پرداخت خسارت نمود.

31- گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف- 8سال جنگ فقط توسط ارتش وبا بودجه دولت انجام شد  وتمام عملیات های باز پس گیری توسط او انجام شد .

ب- توسط سپاه انجام شد وفقط ارتش خط پدافندی را عهده دار بود وزمین های اشغال شده توسط سپاه ازاد شد.

ج- توسط نیروهای مردمی که بسیج نامیده می شود عملیات انجام شد وسپاه ارتش نقشی نداشتند.

د- پیروزی در دفاع مقدس باحضور فعال ارتش اعم از زمینی وهوائی ودریائی وسازماندهی واموزش وهدایت نیروهای مخلص بسیجی توسط سپاه پاسداران  وکمک ارزشمند جهاد سازندگی و برنامه های گسترده صدا وسیما نتیجه گرفت.

32- گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف- پیروزی در دفاع مقدس نقش بی بدیل دین اسلام وپیروی از مکتب اهل بیت  والگو قرار دادن عاشورا و نقش مساجد وحسینیه ها ونماز های جمعه وجماعت ومجالس عزاداری امام حسین ع ونقش روحانیت   را اثبات کرد وانرا ذخیره ای ارزشمند وپایان ناپذیربه ازادگان جهان معرفی کرد.

ب- پیروزی در دفاع مقدس نقش بی بدیل ولایت فقیه وکارامدی نظام اسلامی که می تواند بدون توسل به زور با بیدار کردن  اذهان مردم بااتکا به پروردگاروخود باوری راهی جبهه ها بشوند واز مرگ نترسند وانرا فوز عظیم بدانند وبرای شهید شدن از امام وعلما درخواست دعا کنند وجانبازی واسارت را با اغوش باز استقبال کنند.

ج- نقش بسیار مهم زنان در دفاع مقدس اعم ازامور درمان وپشتیبانی فرهنگی وهنری ورسانه ای وهمسر داری وغیره با تکیه بر اسلام وعفت وحیا به اثبات برساند.

د- نقش اقشار مختلف مردم با هر قومیت وتخصص وصنف مثل پزشک ومهندس بازاری و فرهنگی وکارمند و دانشجو و دانش اموز و ورزشکار و هنرمند و نوسینده و اصحاب رسانه  و فیلم بردار و عکاس و راننده و کشاورز و سایر  درحضور در جبهه وپشتیبانی از ان اثبات کرد ونقش مدعیان طرفدار خلق با پناه بردن به دامن دشمن وحمایت وجاسوسی به نفع انها را افشا کرد

التماس دعا

******************

دوره دوم:

1-چه تفاوتی بین قرار داد 1937 و1975 وجود داردتوضیح دهید

2-طولانی ترین مرز ایران با کدام کشور است و مقدار انرا بنویسید

3 –چرا عراق درسال 1359  در کمتر از 10 روز 13600  کیلو متر مربع  سر زمین ایران اشغال کردعلت را بنویسد

4- چرا سرعت عمل عراق درپیشروی به سمت  اندیمشک ودزفول وشوش زیاد بود ولی در غرب انها متوقف شد

5 چرا خرمشهر  اشغال شد ولی ابادان اشغال نشد وایا تا پایان جنگ تحمیلی هشت ساله این دو شهر از زیر اتش  توپخانه دشمن خارج شد اگر جواب منفی است علت ان چه بود

6- چرا 3 عملیات بزرگ سال 59 که به فرماندهی بنی صدر در منطقه غرب دزفول وهویزه وجاده ابادان  -ماهشهر انجام گرفت موفق نبود و شهیدان حسین علم الهد ا ودانشجویان همراه ایشان کجا شهید  وبعد از کدام عملیات بزرگ جنازه انها کشف وکجا دفن شدند

7-عملیات ثامن الائمه  که در5  /7/60 توسط ارتش وسپاه وبسیج  درجاده ابادان –ماهشهر انجام شد چه نتایجی درپی داشت  نام ببرید

8-در عملیات طریق القدس که در تاریخ 8/9/60 توسط ارتش وسپاه وبسیج انجام شد کدام شهر مرزی ازاد شد وچه نتایج دیگر به دنبال داشت نام ببرید

9 درعملیات فتح المبین که در تارخ 2/1/61 توسط ارتش وسپاه وبسیج درغرب رودکرخه شروع شد وتا 10/1 61 ادامه داشت کدام شهر ها از اتش توپخانه دشمن خارج شد خارج شدن شهرها از زیراتش توپخانه چه فوایدی دارد

10- در عملیات بیت المقدس که از 10 /2/61 توسط ارتش وسپاه وبسیج شروع شد و24 روز طول کشید کدام شهرها ازاد وکدام شهر ها از زیر اتش توپخا نه دشمن خارج شد وکدام جاده تامین وکدام جاده وراه اهن ازاد وتامین شد وبه کدام مرز رسید وایا ابادان وخرمشهر تامین شد

11-چرا بعد از عملیات بیت المقدس جنگ ادامه یافت  هر تعداد موارد که میدانید بنویسدو پیشنهاد بدهید که اگر چگونه عمل می شد  جنگ تمام می شد ومنافع ایران حفظ می شد و دشمن از ایران بیرون می رفت

12-چرا در قطعنامه 479 شورای امنیت که درتاریخ 6/7/59 تصویب شد تجاوز عراق که اشکار بود محکوم نکرد و اوراشروع

کننده جنگ معرفی نکرد ودرخواست برگشت به مرز های بین الملی نشد ولی در قطعنامه دوم شورای امنیت به شماره 514 که در

تاریخ 21/4/61 صادر شد درخواست برگشت به مرز های بین المللی مطرح کرد واشاره ای به شروع جنگ توسط عراق ندارد

13- عملیات های رمضان که درتارخ 23/4/61 ومحرم درتاریخ 10/8/61 ووالفجر مقدماتی درتاریخ 17/11/61 ووالفجر یک درتاریخ21/1/62 وخیبر درتاریخ2/12/62وبدر درتاریخ 20/12 63 ووالفجر 8 درتاریخ 20 /11/64 وکربلای 4 درتاریخ 3/10/65 وکربلای 5 درتاریخ 19/10/65 شروع شد  به چه منظوری انجام شد وایا داخل خاک ایران بود یا داخل خاک عراق در صورت ور ود به عراق ایا تجاوز به عراق تلقی نمی شد توضیح دهید ودلیل بیاورید

14-چرا قطعنامه 598بعد از ازاد سازی خرمشهر صادر نشدو در سال 66 تصویب شد وچه امتیا زی بر سایر قطعنامه شورای امنیت داشت چه عملیات های ایران در تصویب ان تا ثیر داشت وچرا با اینکه عراق فوری انرا پذیرفت ولی بعد از اینکه ایران در سا ل 67 پذیرفت تهاجم وسیعی علیه

ایران انجا م د اد منطقه زیادی را اشغال مجدد کردو  قصد اشغال اهواز وخرمشهر راداشت وچگونه به مرز بر گشت وچرا اتش بس را پذ یرفت

15 چرا صدام قبل از شروع جنگ ودرطول جنگ به ضد انقلاب ومنافقین پناه داد و10 هزار نفر از تجزیه طلبان خلق عرب را اموزش داد ومسلح کرد حمایت مالی وسیاسی کرد ودر نا ارامی کردستان  نقش فراوان داشت

16- اهداف 8گانه عراق درشروع جنگ هشت ساله را نام ببرید وایا به انها رسید

17- تفاوت دفاع مشروع با دفاع مقدس ومولفه های دفاع مقدس را بنوسید

18- نقش ولایت فقیه در اداره دفاع مقدس  واعزام داوطلبانه رزمندگان را توضیح دهید

19 –نقش روحانیت ومساجد وحسینه ها تعزیعه وعاشورا درحضور درجبهه واستقامت درمد ت هشت سال مقاومت ازادگان هر چه می دانید بنویسید

20 نقش اقشار بسیج اعم از مهندسین جهادگر وپزشکان ا –اصناف کار مندان کارگران هنرمندان صنعنت گران  رانندگان مطبوعات شاعران  صدا وسیما عکاسان  فیلم برداران فر هنگیان  کشاورزان ونویسندگان وزنان سایر  هرچ می دانید به تفکیک بنویسید

21- نقش امریکا در تحریک عراق به شروع جنگ وحمایت بعدی در طول هشت سال در چه مواردی بوده است

21 نقش انگلیس وشوروی سابق وفرانسه والمان وسایر کشورها از جمله عربستان وکویت ومصر واردن غیره برای حمایت از صدام   در چه مواردی بوده است

22-چراخرمشهر 34 روز مقا ومت کرد ولی کویت با حضور نیرو وناوهای امریکائی وسایر کشور های غربی بدون مقاومت توسط عراق اشغال  شد

23- چراشورای امنیت در برابر تهاجم عراق به ایران او را محکوم نکرد واقدام نظامی برای بیرون راندن او انجام نداد ولی بعد از اشغال کویت به صدور قطعنامه های متعد د در محکوم کردن عراق پرداخت واقدام نظامی را برای بیرون راندان از کویت  را تدارک دید وخسارت اشغال را از عراق درحال گرفتن است ولی  برای ایران اقدام نکرد وخواهان پرداخت خسارت به ایران نشد

23—چرایران که مورد تجاوز قرار گرفته بود مورد تحریم تسلیحاتی اعضای شورای امنیت قرار گرفت ولی حمایت نشد

24 –نقش انگلیس به نفع روسیه وعثمانی در تجزیه ایران به انها وقتل امیر کبیر واشغال ایران در جنگ جهانی اول تلفات چهل درصدی جمعیت ایران که بین هشت تا یازده ملیون نفر مطرح شده  قتل شیخ فضل الاه نوری وروی کار اوردن رضا خان کوشش در تحمیل یاذاشت 1914 وتصویب قرار داد 1937 وجداکردن بحرین از ایران واشغال جزایر ایران به مدت هفتاد سال اشغال ایران درجنگ جهانی دوم وروی کار اوردن  محمد رضا پهلوی وکمک به کوتای 28 مرداد 32 وسقوط مصدق وروی کار اوردن ارتشبد زاهدی بخشی از خیانت ودخالت وجنایت درغارت وعقب ماندگی وتجزیه ایران وکاهش نقش مردم در اداره کشور قبل از انقلاب اسلامی است بعد از انقلاب اسامی درتمام توطئه ها علیه ایران دنباله رو ومتحد درجه یک امریکا بوده است ایا باز هم  دشمنی او توهم است ویا مسولین نظام مقصر و بدهکار ند وزبان دیپلماسی بلد نیستند دراین مورد هرچه نظر دارید بنویسید,,

25- نقش امریکا در جنگ جهانی دوم دراشغال ایران وروی کار اوردن محمد رضا وتشکیل سازمان شکنجه گر ساواک وکودتای 28 مرداد ووابسته وعقب ماندگی ایران جاسوسی درسفارت وحمله طبس وکودتای نوژه وتحریک عراق به تجاوز علیه ایران پناه دادن به تروریستها ومخالفین نظام وعدم احترام به رای مردم وزدن هواپیمای مسافر بری تهیه قطعنامه ضد ایرانی بلوکه کردن پول واموال ایرا ن بخشی از اقدامات علیه ایران است که از سال 1320 شروع شده ایا توهم است ویا حق دارد ومقصر نظام اسلامی است که دفاع می کند تا ایران تجزیه نشود وغارت نشود وعقب نماند ودر اوج استقلال وعزت وپیشرفت علمی قرار گیرد ودست غارتگران مدعی دموکراسی حامی سلطنت شاه وحکام منطقه حامی تمام نظام های کودتائی جهان از ایران ومنطقه کودتاه کند ایا امریکا حق دارد از ان طرف دنیا بیاید وافغانستان وعراق همسایه مسلمان ایران اشغال نظامی   نماید وعلیهایران خرابکاری وجاسوسی کند وعبدلمالک ریگی برای سر بریدن وترور مردم حمایت کند وخود بمب اتم بسازد ودر ژاپن بکارگیرد ولی ایران را از فناوری قانونی هسته ای منع کند وایران اگر تسلیم نشود جاه طلب حامی تروریست ومحور شرارت ومتهم به نظامی کردن کشور  تهدید کننده امنیت جهانی تلقی شود و درحالیکه  همواره بیش از 110 کشور غیر متعهد از اقدامات ایران  حمایت می کنند باز هم ایران را مقابل جامعه جهانی قلمداد می کند وایران را منزوی تبلیغ می کند اگر شما موارد بالا راصحیح نمیدانید تشریح فرمائید ایا این دشمنیکه ادامه دارد توهم است و ایا برای جان مردم ایران سرمایه و عزت وپیشرفت ایران خسارت ومانع نبوده است ایا او طلبکار ونظام اسلامی بدهکار ومتهم است لطفا هرکدام از موارد ذکر شده که بخشی از دخالت وبی اعتنائی به نقش مردم با فرهنگ ایران است  قبول ندارید تشریح نمائید وایا تا بحال  نظام جمهوری اسلامی خواسته است که مردم امریکا انتخابات را تحریم کنند وجنگ مسلحانه علیه دولت امریکا انجام دهند ویا مخالفین وتروریست امریکائی پناه دهد یا مسولین امریکا را به ترور تهدید کند

26- چرا با اینکه شاه با امریکا وارو پا رابطه خوب داشت ومطیع انها بود ومحور شرارت نبود بعد از 57 سال حکومت سلطنتی موروثی پهلوی ایرا ن به هیچ فناوری  درتولید نفت وهسته ای وپزشکی وساخت سد وساخت وپرتاب ماهواره ولیزر هواپیمای جنگی وناو وزیر دریائی وتانک وبالگرد وخود رو حتی گندم وگوشت وغیره خودکفا نشد ووارد کننده بود زیرا ایران نفت و گاز دارد وباید مهندسان خارجی کشف واستخراج کنند وخام صادر شود وبا پول ان کالا وتجهیزات جنگی غرب خریداری شود تا برقدرت  وسرمایه وسلطه انها با دست خودمان افزوده شود وچرا اکنون ایران با تحمل هشت سال جنگ وخسارت ان به اکثر انها دست یافت ولی ترکیه ومصر وعربستان وغیره که مطیع هستند ومحور شرارت نیستند به ان دست نیافتند هر نظری در هرکدام از موارد بالا دارید تشریح نمائید

27- نقش اسلام ونظام جمهوری اسلامی با محوریت ولایت فقیه وحضور مردم درتمام صحنه های پیشرفت وعزت افرین وافزایش قدرت باز دارندگی وگسترش روحیه وتفکر بسیجی دراین موارد چقدر مفید می دانید تشریح فرمائید

28- ساخت سنگر وپنا گاه و تونل وخاکریز وپراکند گی اعلام خبر واستتار واختفا وفریب وحقاظت ار تباتات ومردم داری جزدفاع عامل است یا دفاع غیر عامل در مورد فواید هر کدام تو ضیح دهید

29-تعدادی از دست اورد های هشت سال دفاع مقدس فهرست بار بنویسید.

30- چند ویژگی از شهیدان و ازادگان وجانبازان که در حضور در جبهه واستقامت انها وموثر در پیروزی دفاع مقدس بود با ذکر نام چند  نفر از این عزیزان که می شناسید بیان فرمائید

 

**********************

دوره سوم:

متن  هر گزینه که برای افزایش دانش شما دانشجویان عزیز طولانی شده است با دقت بخوانید وچنانچه نظری غیر از گزینه های چهار گانه دارید با حرف ه بروی کاغذ سفید بنوسید اگر مستند ومنطقی باشد نمره دریافت خواهید کرد ومطلوب است به همه 32 سوال جواب دهید ولی حد اقل  به 20 سوال پاسخ دهید.

1-گزینه های  صحیح را انتخاب کنید.

الف –در یاداشت کمیسیون تحدید حدود مرزی 1914 با فشار انگلیس 700 مایل مربع از سرزمین ایران واقع درشمال وجنوب قصر شیرین که بعدا سرزمین انتقالی نامیده شد وطبق قرارداد انگلیس با عثمانی مورد استفاده انگلیس قرار می گرفت به عثمانی واگذارشد ولی محمد شاه قاجار ان را نپذیرفت واعلام کرد نماینده من اجازه این کار نداشته وفقط اجازه مبادله اسناد داشته است وحتی دولت ترکیه جایگزین عثمانی نیز به علت عدم تایید شاه ایران ومجلس ویا امپراتور عثمانی ان را بی اعتبار دانست ولی رضا شاه در قرار داد مرزی 1937 تحت فشار انگلیس ان را رسمیت بخشید ومحمد رضا پهلوی نیز در قرار داد 1975 الجزایر ان را پذیرفت.

ب-شاه قاجار یاداشت 1914 را بدون اعتراض تصویب کرد ولی رضا شاه نپذیرفت.

ج- رضا شاه یاداشت 1914  را   تحت فشار انگلیس پذیرفت ولی محمد رضا چون مورد حمایت امریکا بود لغو کرد.

د- سرزمین نفت خیز خانقین ونفت خانه اصلا در هیچ قرار دادی به عثمانی وا گذار نشد وهم اکنون  در اختیار ایران است.

2 – گزینه های صحیح را انتخاب کنید .

الف-اروند رود که متشکل از سه رودخانه دجله وفرات وکارون است تا قبل از 1937 بدون مانع توسط ایران وعثمانی  مورد بهره برداری قرار می گرفت ولی انگلیس به خاطر منافع استعماری .عراق را تحریک به مقاومت واصرار در مالکیت اروند رود ورضا شاه را در فشار قرار داد تا  درقرارداد 1937 فقط جلو خرمشهر وابادان خط تالوگ مرز ابی تعین شد واز ابادان تا خلیج فارس به عراق واگذارشد ومرز ایران ساحل شرقی اروند رود قرار گرفت ودر قرارداد 1975 مجد دا مرز ابی ایران وعراق خط تالوگ تعین شد ولی صدام درسا ل 1359  ان را لغو کرد ودوباره صدام در تاریخ 24/5/67 قرار داد الجزایر را پذیرفت .

ب- اروند رود همیشه به ایران تعلق داشته است ومورد مناغشه نبوده است.

ج- اروند رود به عرا ق تعلق داشته است وایران اعتراضی نداشته است

د  -اروند رود علاوه بر اینکه بین 10 تا 15 متر عمق دارد وعرض ان بین 600 تا 1200متر  است وقابل کشتی رانی برای ایران وعراق است مانع خوبی درجلوی عراق در اشغال شهرستان  ابادان  وپالایشگاه ان و 5 دهستان و82 ابادی  توابع در طول هشت سال دفاع مقدس بود .

3- گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف- رودخانه اروند قابل کشتی رانی است وخلیج فارس برای ایران به اهواز وبرای عراق به بصره  وصل می کند وتنها راه ابی با عمق مناسب برای عراق درخلیج فارس است ودارای چهار حرکت در شبانه روز است  وبهترین زمان برای کشتی رانی موقعی است که اب بالا امده وبه صورت مد است زیرا عمق اب زیاد وحرکت اب ارام است ولی در زمان جذر عمق ان پائین وسرعت تا 80 کیلو متر هم ذکر شده که جهت طی مسیر از خلیج فارس به سمت ابادان خلاف جهت اب بوده ومشکل است وغواصی نیز خطر ناک است ونهر های اطراف اروند رود وبهمن شیر در زمان مد سیر اب می شوند وبرای ابیاری نخلستانها وکشاورزی وقایق رانی استفاده می شود ولی درزمان جذر اب ان تخلیه می شود وعمده قایق ها درگل می مانند.

ب-قابل کشتیرانی نیست واهمیت ان در استفاده از اب ان جهت کشاورزی وصید ماهی است.

ج- پالایشگاه بزرگ ایران وبندر بزرگ خرمشهر که نسبت  به چابهار وبندر عباس  به مرکز وشمال غرب ایران بسیار نزدیک تر است در شرق این رودخانه قرار دارد و نزدیک بودن این بنادر به مرکز وشمال غرب ایران از لحاظ هزینه وزمان حمل ونقل کالا اهمیت ویژه ای به ابادان وخرمشهر داده است

د-.نخلستان های بین اروند رود وبهمن شیر ونهرهای  بین این دو رودخانه نقش بسیار زیادی در اختفای نیروها وتجهیزات رزمندگان اسلام در عملیات والفجر 8 که در تاریخ 20 /11 /64 شروع گردید داشته است  زیرا  عراق کاملا غافلگیر شد واین عملیات که با طرح ریزی بی نظیر ورعایت کامل حفاظت اطلاعات وشجاعت بی نظیر غواصانی  که از این رود عریض خروشان گذشتند وشهر وبندرفاو وپایگاه موشکی عراق که کشتی ها واسکله های ایران در خلیج فارس هدف قرار می داد تصرف کردند وراه عراق به خلیج فارس قطع شد وایران هم مرز کویت شدو اروند رود  به صورت رود خانه داخلی ایران در امد وبصره از طرف جنوب به خط رز مندگان اسلام وصل شدو دست برتر ایران برای مذاکره به منظور احقاق حق خود  وبه سمت پایان جنگ نزدیک می شد وباعث تهیه پیش نویس قطعنامه 598  گردید که با کار شکنی امریکا تصویب نشد

4-گزینه های  صحیح را انتخاب کنید.

الف –پنج استان غربی ایران شامل اذر بایجان غربی به با200 وکردستان با300 وکرمانشاه با350 وایلام با400 وخوزستان با 420 کیلو متر هم مرز با کشور عراق هستند وهر پنج استان مورد تهاجم قرار گرفت ولی بیشترین اشغال  به خوزستان.تعلق داشت (طول مرز ها تقریبی می باشد)

ب- هر پنج استان خاک انها   به یک اندازه  اشغال شد.

ج- فقط استان خو زستان اشغال شد وکل 13600 کیلو متر مربع مناطق اشغال شده توسط عراق به خوزستان تعلق داشت.

د-  اهمیت استان خوزستان به علت بر خوردار بودن از ساحل اروند رود با حدود 86 کیلو متر از خرمشهر تا خلیج فارس و دارابودن ساحل درخلیج فارس وقرار داشتن بندر امام خمینی وبندر ماهشهر وسر بندر در این استان ودشت حاصلخیز ورودخانه های دائمی وپر اب کرخه وکارون و منابع عظیم نفت وگاز  ونبودن موانع مهم مثل کوهها و رودخانه  ازخرمشهر تا طلائیه وحضور حزب خلق عرب طرفدار صدام باسرعت بخش غربی این استان  توسط  عراق اشغال گردید  و دشمن در غرب کارون وکرخه مستقر شد وشهر های اهواز وشوش ودزفول واندیمشک را زیر اتش گرفت تا بستر فرار مردم واشغال ان را فراهم کند حتی در روستای مارد بین اهواز وابادان از پل عبور کرد وجاده اهواز- ابادان و  جاده ابادان – ماهشهر راتصرف نمود ومحاصره ابادان تکمیل نمود تا اشغال نماید ویکبار برای اشغال ابادان از بهمن شیر عبور کرد که یکی از مردم شجاع وفادار به نام دریا قلی نیروهای اسلام را با خبر کرد وعراق نا کام ماند اگر ای خبر مهم به موقع اعلام نشده بود شاید عراق کل جزیره ابادان تصرف می کردوساکنین ومبارزان را اسیر می کرد واروند رود به طور کامل در اختیار عراق قرار می گرفت وساحل شرقی بهمن شیر خط پدافندی ایران قرار می گرفت وچون نخلستان در شرق بهمنشر کافی نیست بیرون کردن عراق بسیار مشکل تر از ازاد سازی خرمشهر بود شاید هم غیر ممکن .زیرا عراق با فرصت مواضع خود را محکم می کرد

5-گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف- از  کل 13600 کیلو متر مربع مناطق اشغالی 8600 کیلو متر مربع ان طی عملیات های ثامن الائمه با 130 وطریق القدس  با 650 وفتح المبین با 2500 وبیت المقدس با 5320 کیلومتر مربع ازاد شد و2500 کیلو متر توسط عراق در مناطقی که مهم نبود واسیب پذیر بود تخلیه گردید و2500 کیلو متر مربع بعد ازاد سازی خرمشهر در اشغال عراق باقی ماند.

ب-هیچ نقطه ای از ایران در سال 1359 اشغال نشد زیرا ایران دارای قدرت برتر منطقه بود وارتش در تمام طول مرز 1609 کیلومتری با عراق مستقر بود وسلاح وهواپیمای جنگی به اندازه کافی موجود بود  وسایر مناطق مثل کردستان وسیستان وبلوچستان وترکمن صحرا ارام بود امریکا نیز انچه مورد نیاز ایران بود باتوجه به انتخاب جمهوری اسلامی توسط مردم به وسیله رفراندوم برای احترام به رای مردم تامین می کرد.

ج- تمام مناطق اشغالی توسط سازمان ملل  وبا نیروی نظامی شورای امنیت ازاد شد.زیرا ایران عضو سازمان ملل بود واعضای سازمان ملل طبق منشور ملل وظیفه داشتند به ایران کمک کنند ومتجاوز را بیرون کنند ولذا بعد از محکوم کردن تجاوز عراق به ایران وارد عمل شدند وعراق را مثل بیرون کردن از کویت بیرون کردند واورا مجبور کردند به ایران غرامت بپردازد.

د-عراق بر اساس درخواست سازمان ملل مناطق اشغالی ر ا  تخلیه کرد

6-گزینه های صحیح را انتخاب کنید

الف بنی صدر به علت تسلط بر ارتش مانع اشغال  13600 کیلو متربع واشغال شهر های مهران وسوماروونفت شهر وقصر شیرین وموسیان وبستان وسوسنگرد وخرمشهر وهویزه ونوسود شد.

ب- طی چهارعملیات که توسط ارتش بدون دخالت سپاه وبسیج درتارخ23/7/59 در غرب دزفول و3/8/59 درجاده ابادان ماهشهر و15/10/59 درمنطقه هویزه و 20/10 /59 درجاده ابادان ماهشهر انجام شد مناطق اشغالی ازاد گردید.

ج-ارتش توان ازاد سازی مناطق اشغالی داشت ولی تمایل وانگیزه ان را نداشت.

د- به علت وابستگی کل تجهیزات ارتش به غرب وتحریم امریکا ولغو قرار داد خرید تجهیزات جدید توسط دولت موقت وکاهش مدت سربازی از دوسال به یک سال وفرماندهی کل قوا  توسط بنی صدر که مانع حضور سپاه وبسیج و تجهیز انها می شد ونا ارامی های شدید اذربایجان شرقی وغربی درگیری شدید واشغال شهر های کردستان توسط ضد انقلاب با حمایت صدام وکشور های غربی وخوزستان وسیستان وبلوچستان وترکمن صحرا وطولانی بودن مرز با عراق موانعی بود که ارتش را درمقا بل عراق که مورد حمایت امریکا وشوروی واروپا وکشور های وابسته منطقه بود نا توان می ساخت .

7-گزینه های  صحیح را انتخاب کنید.

الف-جنگ تحمیلی به منظور پیشگیری از حمله ایران به کشور های همسایه توسط عراق وبا کمک وحمایت انها شروع شد وامریکا واروپا دخالتی نداشتد زیرا بی طرف بودند وبه انتخاب مردم ایران  که جمهوری اسلامی را برگزیده بودند احترام می گذاشتند.

ب-انگلیس دارای سابقه طولانی در تجزیه ایران به نفع عثمانی وروسیه وقتل امیر کبیر ونفوذ در دربار قاجار وغارت ایران وجنگ جهانی اول وتلفات هشت تا ده ملیونی معادل چهل درصد جمعیت ایران به علت غارت غله وممانعت از ورود غله به ایران وبعد روی کار اوردن رضا خان وادامه غارت وجنگ جهانی دوم و ا د امه غارت وروی کار اوردن محمد رضا پهلوی وکمک در طرحریزی کودتای 28 مرداد 1332 وحمایت از او تا سال 1357 وفشاربررضاخان درتصویب قرارداد 1937 وفشار بر محمد رضا درجدا شدن بحرین در سال 1349از ایران وادامه خصومت ان کشور درجنگ هشت ساله تاکنون وحمایت امریکا از روی کار امدن محمد رضا وانجام کودتای 28 مرداد 1332 علیه مصدق وغارت ایران تا سال 57 وجاسوسی در سفارتخانه خود وحمله طبس وکودتای نوژه وتحریک عراق به شروع جنگ با وعده  موافق بودن الحاق کویت به عراق در صورت جنگ با ایران  همچنین ترس شوروی از مسلمانان جنوب خود.  ورژیم های سلطنتی وموروثی وغیر مردمی ووابسته به غرب که موقعیت خودرا درخطر دیدند ووجود صدام را برای از بین بردن والگو نشدن ایران اسلامی مستقل متکی به ارائ مردم رامغتنم شمرده اورا تشویق و ترغیب وحمایت کردند تا به ایران حمله کند.

ج-اگر ایران درسال 1359 شعار صدور انقلاب نمی داد وسفارت امریکا اشغال نمی کرد وشروع به تجهیز زیاد ارتش وعقد قرار داد جدید باکشورها  درخرید تانک وهواپیمای جنگی وناو وزیر دریائی وموشک های دور برد نمی نمود  ؟ واقدام در هسته ای شدن نمی کرد ؟حمایت از فلسطین ومحرومین در مواضع خود قرار نمی دادهیچ کاری علیه ایران انجام نمی شد واین همه خسارت وتلفات نداشتیم.

د-باید سلطه ابر قدرت ها را پذیرفت وانها حق  دارند فلسطین رااشغال کنند به افغانستان حمله نظامی بکنند عراق را درمقابل ایران حمایت وتقویت کنند ولی بعدا انجا را اشغال کنند تا ضمن غارت. مانع دریافت غرامت ایران شوند ولی عرا ق را  وادارکنند به کویت غرامت بپردازد واموال وپول ایران را بلوکه کند هواپیمای مسافر بری را سر نگون کند و به ساقط کننده مدال بد هند و تروریست هاودیگر    مخالفان را پناه دهند وحمایت کنند وبا فشار بر کشورها ایران راتحریم کنند وقطعنامه های پی درپی علیه ایران تصویب کنند.

8-گزینه های  صحیح را انتخاب کنید.

الف –حضور نیروهای بسیج در جبهه درمد ت هشت سال از روی اجبار و فراخوان وترس از اعدام وزندان بوده است ویا محروم شدن از مشاغل مهم ویا گرو گان گرفتن خانواده انها ویا دست یافتن به حقوق وفوق العاده ماموریت ویا بیکاری ویا روحیه جنگ طلبی ویا جاه طلبی ودنبال شهرت طلبی وقهرمان شدن بوده است.

ب چون کشور مورد هجوم دشمن قرار گرفته و درخطر قرار گرفتن نظام جمهوری اسلامی که به وسیله ایثار مردم درخون دادن وزندان رفتن وشکنجه شدن به دست شاه مورد حمایت غرب . بارای مردم استقرار یافته احساس تکلیف نموده راهی جبهه شده اند الگوی انها امام حسین ع بوده است واطاعت از امام خمینی را اطاعت از امام زمان دانسته وجنگ باصدام وحامیانش را جنگ با دشمنان دین ومردم دانسته زیرا صدام علاوه بر تهاجم به ایران به منافقین و سایر ضد انقلاب که دستشان درترور علما ومردم اشکار است وپنهان هم  نمی  کنند پناه داده وحمایت مالی وتجهیزاتی می کند.

ج- حضور نیروهای بسیجی ضرورتی نداشته هزینه جنگ را بالا برده وا ز اموزش کافی بر خوردار نبودند و از انها در کارهای خدماتی وپشت جبهه استفاده شده وانها قادر به حمله واستفاده از سلاح علیه دشمن نبودند ولذا حضور انها در ازاد سازی سر زمین ایران وپیروزی بردشمن مورد حمایت حد اقل 37 کشور تاثیر قابل توجهی نداشته است.

د- برفرض که ان زمان ضرورت داشته بسیج وسپاه باشند الان چه ضرورتی دارد که دونیروی نظامی داشته باشیم هزینه زیادی برکشور تحمیل شود امریکا وغرب که کشورهای همسایه ما را اشغال نکردند ؟ وبودجه نظامی ونیروی نظامی خودرا کاهش دادند؟ وایران راتهدید حمله حتی حمله اتمی نکردند؟  شورای امنیت مستقل است واز ما دفاع می کند ؟ مثل سال 59 که عراق را محکوم ومجبور به عقب نشینی وپرداخت غرامت به ایران کرد ودر بازسازی خرابی های جنگ سنگ تمام گذاشت  بنا براین داشتن ارتش وسپاه علاوه برهزینه زیاد وعقب ماندگی کشور باعث تحریک انها می شود.

9- گزینه  های  صحیح را انتخاب کنید.

الف- اهداف عراق در شروع جنگ علیه ایران درتاریخ 31/6/1359 که تصور می کرد کوتاه مد ت خواهد بود ومصاحبه بعدی در تهران انجام خواهد داد فقط برای باطل کردن قرار داد 1975 الجزایر وتسلط مطلق بر اروند رود بود .

ب-  برای تصرف منطقه میمک وخان لیلی  وسیف سعد بود که مدعی بود طبق قرار داد الجزایر به عراق تعلق دارد.

ج- برای کمک به مردم عرب زبان خوزستان بود  که مدعی بود بخشی از امت عرب است و فارسها ان هارا استثمار کرده اند وعراق  رسالت دارد کشور عربستان تشکیل دهد.

د- عراق با اگاهی ازمشکل داخلی وتحریم ایرا ن واطمینان از حمایت جهان استکبار ومرتجعین منطقه از خود. با هدف الحاق خوزستان و افزایش ساحل در خلیج فارس وداخلی کردن اروند رود وتصرف جزایر ابوموسی وتنب بزرگ وتنب کوچک وتجزیه ایران به پنج کشور کوچک اذربایجان وکردستان وسیستان وبلوچستان وعربستان وباقیمانده ایران وهم چنین سقوط جمهوری اسلامی که می رفت الگوی موفق برای مردم منطقه بشود وژاندارمی خلیج فارس ورهبری جهان عرب والحاق کویت به عنوان پاداش از  طرف امریکا به ایران حمله کرد ولی بعد از هشت سال نا کامی به کویت حمله کرد تا شکست وخسارت جنگ را جبران نماید.

10-  گزینه های  صحیح را انتخاب کنید.

الف –حمله عراق به کویت وتصرف ان به علت مقاومت شدید مردم  کویت  امکان پذیر نشد وعراق علیرغم بمباران شدید بدون نتیجه به عراق باز گشت .

ب- چون امریکا وفرانسه وانگلیس در کویت وساحل ان حضور نداشتند عراق کویت را تصرف کرد وبعد امریکا ودیگر کشور های  اروپائی از غرب به خلیج فارس وارد شدند وطبق درخواست کویت وشورای امنیت عراق رابیرون کردند مثل بیرون کردن اسرائیل از لبنان وسوریه ؟. وعراق از ایران؟

ج- هجوم عراق به کویت به علت  ضد امریکائی بودن کویت واتش زدن پرچم امریکا وتصرف سفارت خانه امریکا وشعار  حاکمیت اسلام وکوشش درصدور انقلاب توسط حاکمان کویت و حمایت همه جانبه کویت از انفلاب اسلامی و پذیرش امام درسال 57 ؟ وحمایت از ایران در  جنگ هشت ساله مورد غضب امریکا وغرب قرار گرفت و به این دلیل دراشغال کشورش  تنها ماند.

د- صدام با وعده قبلی امریکا وچراغ سبز امریکا با وجود ناوهای غربی  کویت را بدون مقاومت کمتر از 24 ساعت تصرف کرد وامیر کویت با خانواه به عربستا ن  رفت بعد امریکا با هرینه کشور های منطقه به عراق حمله کرد وسلاح ونفرات وزیر ساخت عراق وکویت از بین برد تا زمینه حضور دائم وفروش سلاح وسلطه بر نفت منطقه در اختیار بگیرد ودر امد زیادی بدست اورد وبا حضور نظامی دائم در عراق وخلیج فارس باعث سقوط جمهوری اسلامی وسوریه وحزب ا... لبنان شود وامنیت اسرائیل را تامین نموده وبا حضور اسرائیل در لبنان وسوریه وعراق طرح از نیل تا فرات را تحقق بخشد ومانع هر گونه قیام اسلامی در خاور میانه شود وبا در اختیار گرفتن منابع انرژی وبازار فروش سلاح وکالا در منطقه . چین وژاپن وحتی روسیه را وادار به تسلیم کند.

11- گزینه های  صحیح را انتخاب کنید.

الف طول مرز ایران با عراق 1609 وبا ترکیه 486 وبا اذربایجان 767 وبا ارمنستان 40 وبا ترکمنستان 1206 وبا افغانستان 945 وبا پاکستان978 کیلومترمی باشد وایران دردریای خزر دارای 657کیلومترمرز ابی وجمعا دارای2786 کیلو مترمرز ابی در شمال وجنوب است و همچنین دارای 8731 کیلو متر مرز خشکی وابی درکل ایران ( بدون جزایر )  است که5945 کیلو متر ان مرز خشکی است.

ب- طول ساحل ایران از خلیج گواتر در دریای عمان تا بندر عباس784 واز بندر عباس تا دهانه اروند رود درخلیج فارس 1259 واز اروند رود تا خرمشهر86 کیلو متر وجمعا 2129 کیلو متراست و عراق دارای40 وکویت60 وعربستان 400 وقطر 56 وامارات 80 وعمان600  کیلومتر ساحل درخلیج فارس می باشندوطول خلیج فارس حدود 850 وعرض ان بین 300 تا 360 کیلو متر و مساحت ان 240 کیلو متر مربع وعمق تقریبی ان  حد اکثر 91 متر درتنگه هرمز ودارای 565 میلیارد بشکه نفت ومخازن عظیم گاز است.

ج-طولانی ترین مرز درخلیج فارس مربوط به کشور های غیر ایران درخلیج فارس است ومنابع قابل توجه نفت وگاز در ان  وجود ندارد وحضور شوروی سابق دراب های گرم خلیج فارس از ارزوهای بزرگ او وعلت حمایت او از عراق درجنگ هشت ساله نبوده است.

د.جزایر ابو موسی وتنب بزرگ وتنب کوچک درطول تاریخ متعلق به ایران بوده است واعرابی که به  ابو موسی امدند برای چرای گوسفند امدند وبا اجازه دولت ایران امده واعتراف نامه هم در کتاب دکتر اقتداری موجوداست و خودرا رعیت دولت ایران مینامیدند وانگلیس به دلیل قدرت استعماری تعداد زیادی از جزایر ایران برای مدت 70 سال اشغال کرد وشیوخ جنوبی خلیج فارس که تحت استعمار انگلیس بودن به این جزایر رفت وامد می کردند کشور امارات از سال 1971 تشکیل شده است وشاه ایران  بعد از ضعف نظامی انگلیس که در حال ترک منطقه بود با موافقت انها در جزایر مستفر شد وامارات استقبال کرد وتوافقی صورت گرفت که اعراب اماراتی یک پاسگاه پلیس برای امنیت انها ایجاد کنند  حالا با تحریک مدعی مالکیتی می شوند که پایه واساس ندارد اگر هرجمعیتی به عنوان بهره برداری از مرتع وارد کشور دیگر شوند بعد ادعای مالکیت کنند مهاجرین افغان وسایر جمعیتهای عشایر مرزی که رفت وامد دارند مالک می شوند  انگلیس حتی در جزیره باسعیدوی غرب قشم دارای ساختمان وپرچم سربازان نگهبان هندی بوده است وکشتی های ایرانی که از انجا عبور می کرده اند می بایست پرچم ایران را پائین بیاورند وپرچم انگلیس را بالا ببرند که یکبار سروان نیروی دریائی ایران به سربازان هندی حمله کرده وپرچم ایران جایگزین پرچم انگلیس می کند که انگلیس به در بار رضاخان اعتراض می کند وانها منکر موضوع می شوند بعد از روشن شدن موضوع می گویند خود سرانه بوده است اگر حمایت سرتیپ بایندر نبود به علت این اقدام شجاعانه مجازات می شد بایندر در جنگ جهانی دوم در مقابله با اشغال گران ایران  علی رغم دستور عدم مقاومت شهید شد بنا بر این سربازان هندی هم باید ادعای مالکیت کنند

12- گزینه های  صحیح را انتخاب کنید.

الف-خرمشهر پنج بار در تاریخ اشغا ل شد که دوبار توسط حاکم عراق  به تحریک انگلیس ودو بار اشغال توسط انگلیس که باعث صرف نظر ایرا ن از استان سلیمانیه و خروج از افغانستان وهرات افغانستان بار دوم اشغال . توسط انگلیس و متفقین درجنگ جهانی دوم بود بار پنجم توسط صدام در سال 1359 بود که بعد از 34 روز مقاومت درتاریخ 4/8/59  اشغال شد ولی بعد 575 روز اشغال ظرف 2 روز بدون دادن هیچ امتیازی توسط رز مند گان اسلام درتاریخ 3 خرداد 1361  ازاد شد وشهرت جهانی پیدا کرد ونزد ازادگان جهان ومردم شجاع ایران عزیز شد و امام فرمود خرمشهر را خدا ازاد کرد.

ب- خرمشهر قبلا اشغال نشد وسابقه ای در این خصوص وجود ندارد.

ج-در سال 1359 نیز خرمشهر مثل کویت چون عرب بودند بدون مقاومت به استقبال عراقی ها رفت ولذا سالم تصرف شد ومردم به زندکی عادی زیر نظر عراق مشغول شدند ونیرو های ایران با زور مجددا از عراق پس گرفتند ومردم خرمشهر در برابر نیروهای ایران مقاومت کردند ؟.

د خرمشهر در سال 59 به تصرف عراق در امد ونظام جمهوری اسلامی بر اثر عدم حمایت مردم ونداشتن تجربه حکومت وترس از گسترش جنگ به پایتخت  مثل ژاپن درجنگ جهانی دوم تسلیم شد وخرمشهر به عراق واگذار کرد.

13 –گزینه صحیح را انتخاب کنید.

الف-شاه سابق ایران بارای مردم  روی کار امد؟ و37 سال به ابادانی وپیشر فت کشور پرداخت سراسر ایران  را ازاد راه وراه اهن وتلوزیون و خانه بهداشت ومدرسه واب اشامیدنی وایجاد شبکه فاضلاب  وگاز رسانی به شهرها و روستا هاوساخت سالن های       ورزشی و ساختمان  ضد زلزله پرداخت  وبا فساد وبی حجابی ومشروب خواری مقابله کرد هیچ بیگانه ای در ارتش راه نداد سفارت اسرائیل در ایران ایجاد نکرد علما را هرگز زندان وشکنجه نکرد وایران در ساخت کارخانه وتولید خودرو وهواپیما وکشتی وناو جنگی وزیر دریائی موشک وماهواره وانرژی هسته ای وعلوم پزشکی وکالای اساسی مثل تلوزیون رنگی وکامپیوتر تلفن ویخچال وتولید گندم وبرنج وگوشت وبالا بردن سطح سواد تا صد در صد جمعیت وهزاران خدمت دیگر در این مدت کم 37 سال علیرغم مخالفت امریکا وارو پا انجام داد وچه برنامه های بزرگ وعزت مند که دردست اجرا نداشت او هویدای بهائی را با سیزده وزیر بهائی هرگز به کار نگرفت واین در حالی بود که امریکا والمان وانگلیس وژاپن وفرانسه از علم وانرژی هسته ای وساختمان چند طبقه محروم بودند واز راه اسفالت وپتروشیمی وتولید خودرو وساخت هواپیما وتلوزیون وماهواره وحتی توپخانه  بی بهره بودند ؟ ومردم انها حد اکثر 48 درصد با سواد بودند وحیف که انقلاب اسلامی امد  وهمه این پیشرفتها راکنار گذاشت وزنهای ایرانی را ازدانشگاه به داخل خانه برد ومردان را به  بی سوادی والاغ سواری و ساخت  خانه های خشتی وعدم استفاده از تلوزیون  تشویق کرد وزنان را از رای دادن وحتی رانندگی منع کرد  وکارخانه ها وبزرگراها ودانشگاها وپژوهشگاهها وسینما وپارک ها راتعطیل کرد وکتابخانه های  2500 ساله را از رونق انداخت وایران که درعلوم پزشکی وهسته ای وسد سازی وساخت ماهواره سرامد منطقه وجهان بود به عقب برگشت این حاصل انقلاب اسلامی ومخالفت باجهان متمدن وبشردوست غرب است وارتش که با تولید انواع تانک وهواپیمای جنگی وناو هواپیما بر و زیر دریائی وموشک های بالستیک و کروز قدرت زمان هخامنشیان را با حضور در ابهای اقیانوس ها یدک می کشید با انحلال ارتش ؟ به توصیه گروههای مدعی طرفدار خلق وضد امپریا لیزم وهم اکنون ساکن ومورد حمایت غرب تمام این اقتدار وعظمت وشوکت 2500 ساله از بین رفت وایران  ضعیف ومنزوی جایگزین رژیم با عظمت شاهنشاهی شد؟

ب- کوتای 28 مرداد علیه مصدق توسط امریکا وکمک انگلیس انجام نشد ؟چون مصدق دولت مردمی بود و امریکا وانگلیس حامی دموکراسی بودند؟

ج –کودتا توسط امریکا وانگلیس انجام شد چون مصدق دولت اسلامی تشکیل داده بود ومرگ بر امریکا می گفت وسفارت امریکا با تایید مصدق اشغال شد ومصدق اعلام کرد می خواهد انقلاب اسلامی صادر کند و کشورهای همسایه را  تهدید به حمله کرد؟

د- امریکا خواهان سلطه مطلق بر ایران ومنابع نفت بود ولذا حتی ملی کردن نفت را هم تحمل نکرد وکودتا انجام داد وشاه را بر گرداند وتیمسار  فضل ا.. زاهدی نخست وزیر ایران شد وبه غارت ووابستگی وعقب ماندگی ایران تا سال 1357 ادامه داد. وبعد از انقلاب اسلامی تا کنون از هیچ کوششی برای سلطه مجدد بر ایران فرو گذار نکرد

14-گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف- رزمندگان اسلاام دارای ویژگی خدا محوری واطاعت از ولی فقیه و دشمن شناسی  وامادگی جهاد در هر زمان وهر مکان وهر شرایط وهرموضوع بودند وزمان شناس وموقعیت شناس بودند وهرگز تحت تاثیر جنگ روانی دشمن قرار نگرفتند وبه دشمن اعتماد نکردند وبه گفته های امام خمینی وراه او شک نکردند.

ب-رزمندگان اسلام به نماز در هر شرایط اهمیت می دادند وترک نماز را به هیچ وجه درانها راهی نداشت ونماز نافله شب را برخود لازم می شمردند وهمیشه با وضو بودند وغسل شهادت ونوشتن وصیت نامه که سفارش به نماز وحفظ حجاب واطاعت از امام وکار برای خدا دران فراوان دیده می شد حاکی از روح بلند وپاک وعاشورائی انها بود که این دنیا را فانی دانسته ورضایت پروردگار را سرلوحه زندگی دوران جوانی خود  قرار داده بودند.

ج- رزمندگان ایرانی نیز مانند سایر جنگجویان سایرکشور ها برای  خاک وایرانیت می جنگدیدند وبرای رسیدن به شهرت و موفقیت به هر وسیله ای حتی کشتن مردم غیر نظامی وتخریب بیمارستان  وکشتن مجروح واسیر وتشنگی دادن انها وبمباران مدرسه ابائی نداشتند ونماز وعبادت ودعا وقراعت قران وزیارت عاشورا ودعای عهد وایثار وسبقت در شرکت در حمله وشوق به شهادت در انها مفهومی نداشت  واینها که تعریف می کنند افسانه است وواقعیت ندارد زیرا یک رزمنده فقط باید سلاح پیشرفته داشته باشد وخوب اموزش ببیند واز دستور  اطاعت کند.

د- اندیشید ن به پیروزی وطی کردن اموزش های لازم وسخت وطرح ریزی به  منظور اطمینان از موفقیت واجرای دقیق دستور فرماندهان از الزامات رز مندگان بود واجرای دستور فرماندهان را اجرای دستور امام خمینی واجرای دستور امام را اطاعت از امام زمان ع واطاعت از رسوالله ص می دانستند وخلاف ان را حرام می دانستند ودر اجرای دستور در سخترین شرایط از هم سبقت می گرفتند.

15-گزینه صحیح را انتخاب کنید.

الف-در 200 سال گذشته هیچ بخشی از ایران جدا نشد زیرا ایران دارای مجلس شورای ملی بود وپادشاهان توسط مجلس انتخاب می شدند ؟ وشروع هر جنگی با تصویب  مجلس انجام می شد وپادشاهان مورد اعتماد مردم بودند وبا جانفشانی از کشور دفاع کردند مجلس نیز جداشدن هیچ بخشی از کشور مثل بحرین را تصویب نکرد ؟ وانگلیس وسایر کشورهای استعماری نیز هیچ کوششی در این راه انجام ندادند وامیر کبیر هم به مرگ طبیعی از دنیا رفت واگر هم بود هرگز کشور ایران از کشورهای اروپائی وژاپن پیشرفته تر نمی شد زیرا او سر سازگاری با کشور های دوست ومتمدن وپیشرفته نداشت ودرتوهم دشمنی انها نسبت به مردم ایران بسر می برد؟

ب-در 200 سال گذشته اران وشروان با86600 واوسیتیای شمالی با 8000 و ارمنستان با 29800 وگرجستان با69700 وداغستان با 50300 واینگوش با3600 وچچن با15700    که جمع ان 263700 کیلو متر مربع وهرات وافغانستان با625225 بخش هائی  ازبلوچستان ومکران با 350000 که جمع ان به 975225 کیلو متر مربع و تر کمنستان با 488100 واز بکستان با447100 و تاجیکستان با 141300 وبخشهائی که به قزاقزستان اضافه شد حدود 100000 واضافه شدن به قیر قیزستان 50000 که جمع این فقره نیز1226500کیلومترمربع می شود بحرین با694 کیلومترمربع ازایران جدا شد ودست انگلیس وروحیه تجاوز وتوسعه طلبی روسیه وعثمانی که عراق نیز با 438000 و700 مایل مربع ازسر زمین غرب کشور در شمال وجنوب قصر شیرین تصرف کرد ودست ایران از دریای سیاه باازدست  دادن گرجستان قطع  ودر دریای خزر وخلیج فارس ودریای مکران که دریای عمان نامیده می شود کوتاه شد.

ج-جداشدن بخشهای بزرگی از ایران مربوط به گذشته است وممکن است  با رضایت مردم ان بخشها وطی رفراندوم انجام شده باشد ولی در این زمان با وجود سلاح وتجهیزات خریداری شده توسط شاه که قوی ترین ارتش منطقه تشکیل داده بود  که حتی  قاد ربود بغداد را تصرف کند ووجود ساز مان ملل که ایران وعراق عضو ان بودند هیچ تهدیدی مبنی بر تجزیه ایران  مححق نمی شد وسندی ونقشه ای در این مورد واظهار نظر  مقامات عراقی وغربی در دسترس نیست

د –جداشدن بخشهائی از ایران در گذشته با نقشه ودخالت استعمار انگلیس وروسیه وعثمانی  به علت استبدادی بود ن شاهان ونبودن  قانون اساسی ومجلس وعدم پشتیبانی مردم به علت عدم اعتماد به شاهان ونبودن رهبری دینی که دستور اورا دستور دینی  وحضور درجبهه را جهاد تلقی کنند انجام گرفته است بی شک اگر در ان زمان نیز مردم درصحنه بودند وقانون اساسی بر اساس اسلام حاکم بود وولی فقیه در راس حکومت قرار داشت واستقلال وخود باوری مردم را در راس امور قرار می داد و مردم با پیروی از امام حسین ع فرزندان خود را به جبهه می فرستادند ورزمندگان نیز خدا محور وبا بصیرت ومو قعیت شناس ومطیع ولی فقیه  می شدند وشهادت در راه خدا را فوز عظیم می دانستند هر گز  قطعه ای از ایران جدا نمی شد والان ایران قدرت علمی وفناوری ونظامی وفرهنگی  بلامنازع جهان بود واثری از قدرت های زور گو وفریبکار وغارت گر وجنایتکار غربی غیر مسلمان وحکومتهای مستبد غارتگر منطقه ای نبود وسازمان ملل اسلامی وبانک اسلامی وبازار مشترک اسلامی بر خاور میانه وجهان هویدا می گشت و فقر وبی سوادی ریشه کن می شد ومردم در دنیا واخرت عزیز وسربلند ورستگار می شدند.

16گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف- اروند رود در غرب ابادان تاخلیج فارس قرار دارد ورودخانه بهمن شیر درشرق جزیره ابادان از خرمشهر تا خلیج فارس قرار گرفته است ورود خانه کارون از وسط خرمشهر می گذرد ودر غرب خرمشهر به  شط العرب ملحق می شود واروند رود تشکیل می شود که رودخانه مشترک ایران و  عراق است ووجود این سه رودخانه باعث شد ابادان به دست عراق اشغال نشود ورزمندگان اسلام توانستند با وجود یکسال محاصره از  اشغال ان جلو گیری کنند.

ب- رودخانه کرخه واروند رود ابادان را به صورت جزیره در اورده است .

ج- رودخانه کرخه درغرب شهر های اندیمشک ودزفول وشوش قراردارد واین رودخانه مانع خوبی بود تادشمن متجاوز رادرغرب این شهر ها متوقف کند واز اشغال انها وادامه پیشروی به سمت شرق خوزستان  جلو گیری کند.

د-.اگر چه رودخانه های کارون وکرخه وبهمنشیر اروند   مانع بسیار خوب درتوقف پیشروی عراق بودند ولی اگر هوشیاری ومقامت ارتش واعزام وسازماندهی سریع نیروهای بسیج که ان موقع نیروهای مردمی نامیده می شدند نبود عراق با عبور از رودخانه به پیشروی تجاوز کارانه خود ادامه می داد وبعد هیچ مانعی تا خرم اباد و گردنه جنوب  شیراز جلوی او وجونداشت وعقب راندن دشمن تا مرز یا غیر ممکن بود ویا هزینه ونیروی نظامی فروان می خواست که مصرفی بودن کشور وتحریم چنین امکاناتی را  فراهم نمی کرد ودشمن به اهداف 8 گانه خود می رسید.

17-گزینه های صحیح را انتخاب کنید

الف – عراق در منطقه شلمچه  درشرق شط العرب از کوشک تا خرمشهر دارای  زمین وسیعی است که به او امکان داد تا نیرو های وسیعی اعم از تانک ونفربر اماده کند وبا توجه وهموار بودن زمین  ونبودن مانع عمده ورودخانه با سرعت به سمت اهواز وخرمشهر پیشروی کنند ودرغرب کارون که از اهواز تا خرمشهر ادامه دارد متوقف شدندوسپس با استفاده از پل در روستای مارد ازکارون عبور نموده وجاده ابادان –اهواز را قطع کرده وبا ادامه پیشروی بخشی از جاده ابادان – ماهشهر را قطع ومحاصره ابادان کامل شد

ب- عراق باپیشروی به سمت اهوازواستقراردر15کیلومتری اهوازمستقر شده واهوازرا زیراتش گرفت وقصد اشغال اهوازبعداز تصرف خرمشهررا داشت تا مقد مه جدا کردن خوزستان فراهم کندولی مقاومت34روزه خرمشهر مانع سقوط اهواز وجداشدن استان خوزستان شد.

ج- محاصره ابادان بعد از دو بار عملیات ناموفق زمان فر ماندهی بنی صدر در سال 1359 سرانجام با عملیات مشترک ارتش وسپاه به نام ثامن الامه در5   مهر  1360  شکسته شد وعلاوه بر ازاد سازی  حدود 130 کیلومتر مربع سر زمین ایران خطر پیشروی عراق به سمت شادگان وماهشهر وشرق خوزستان به علت عقب راندن دشمن به غرب کارون از بین رفت وبا عملیات بزرگ بیت المقدس که از 10 اردیبهشت تا 3 خرداد 61 به مدت 24 روز انجام شد  ضمن ازاد شدن منطقه وسیعی حدود 5300 کیلو متر مربع از خاک  ایران  ورسیدن به مرز شلمچه وازادکردن هویزه وخرمشهر ودور کردن اهواز وحمیدیه وسوسنگرد وهویزه از اتش دشمن خطر اشغال مجدد سوسنگرد وهویزه  وسقوط اهواز وجدا شدن خوزستان رفع شد وزمینه بازسازی وبرگشت مردم به شهر های خود وایجاد امیدواری در مردم ونا امید کردن دشمن متجاوز وحامیان او فراهم کنند.

د- عراق باعبور از تنگه چزابه که زمین صاف ومحکمی بین تپه های رملی درشرق وزمین های ابگرفته با نیزار درغرب شهر بستان قرار گرفته  شهربستان رادر تاریخ 4/7/59 اشغال نموده سپس با اشغال روستا ها به سمت سوسنگرد حرکت ودر تاریخ 6/7/59 این شهر را اشغال وادامه مسیر داده تا حمیدیه رسید وقصد اشغال اهواز را داشت که رهبر انقلاب که انوقت نماینده امام بودند با همکاری شهید چمران وکمک مقنی های یزدی که توسط شهید محراب ایت... صدوقی اعزام شده بودند اب کارون در منطقه جاری کرده وتانکهای عراقی در گل ماند وعقب نشستند ومقاومت خرمشهر نیز 34 روز طول کشید ولذا عراق در اشغال اهواز  نا کام ماند

18- گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف-عملیات طریق القدس که بطور مشترک توسط ارتش وسپاه در8 اذر1360 انجام شد علاوه بر ازاد سازی 650 کیلو متر مربع از سرزمین ایران وازاد سازی شهر بستان ورفع خطر ضمنی از اشغال مجدد سوسنگرد وقطع ارتباط نیروهای دشمن در شمال چزابه به جنوب درمنطقه هویزه واز بین بردن خطرهجوم عراق به علت رسیدن ایران به تنگه چزابه وقرارداشتن هورازچزابه تا نزدیک طلائیه وعملیات مهم فتح المبین که توسط ارتش وسپاه از2فروردین تا دهم فروردین 61 درغرب دزفول انجام شد علاوه بر ازاد سازی  2500 کلیومترمربع ازسر زمین ایران وخارج کردن شهر های اندیمشک ودزفول وشوش وجاده مهم اندیمشک . اهواز اززیراتش توپخانه دشمن وفراهم کردن زمینه برگشت مهاجرین به شهرهای خود وکاهش مشکلات استان های مهاجر پذیر. دشمن را تا مرز فکه عقب زدوخطرماندن وتجدیدقوا کردن دشمن به منظوراشغال دوباره شهرهای یادشده ازمیان رفت و دشمن حدود 70 کیلومترتا مرزعقب رانده شد.

ب-بعد از ازاد سازی خرمشهر زمینه برقراری صلح فراهم شد زیرا تمام سرزمین ایران ازاد شده بود  وتوسط شورای امنیت .عراق به عنوان شروع کننده جنگ معرفی ومحکوم شده بود وملزم به پرداخت خسارت گردیده بود وصدام ضمن پشیمانی قرار داد 1975 را مجددا پذیرفته بودو کشور های حامی صدام تغییر دررژیم انها صورت گرفته ویا تغییر اساسی در مواضع انها ایجاد گردیده بود ولذا هیچ مانعی سر راه صلح وهیچ تهدیدی که ناشی از  تجدید قوا وحمله مجدد باشد  وجود نداشت وایران نا چار نبود دهها سال با هزینه زیاد نیرو های نظامی بیشمار در طول مرز مستقر کند و می توانست با خیال راحت  با پول غرامت وکمک غرب با سرعت شهر ها وزیر ساختها ها را باز سازی نماید ومردم اواره را بر گرداند تا به زندگی عادی مشغول شوند واندکی از الام انها بکاهد.

ج-هیچ کدام از شراط صلح فراهم نشده بود وفقط به خاطر ضعف صدام  درخواست اتش بس شده بود تا صدام در منا طق اشغالی حدود 2500 کیلو متر مربع بماند وایران مجبور شود به او امتیاز بدهد و یا اینکه با مشکل اقتصادی سال های طولانی در مرز مستقر باشد واز پا در اید یا نیروهای نظامی که خسته وبدون روحیه هستند مرخص نماید وصدام که از پشتیبانی تمام حامیان فعلی برخورداراست  با تجدی قوا حمله مجدد نماید ونظام که با مشکل اقتصادی وشهر های خراب ومشکل اوارگان ونارضایتی رز مندگان مواجه است ساقط نماید وبا کمترین هزینه به تمام اهداف خود ودشمنان ایران برسند.

د- اگر دران زمان که برتری نظامی با ایران بود وهیچ تضمینی وجود نداشت ایران اتش بس را می پذیرفت این احتمال وجو داشت که عراق از نقاط اشغالی با قیمانده عقب نشینی نکند وبعد از رفع نقاط ضعف خود با کمک استکبار حمله مجددی علیه ایران انجام دهد وشرایط امتیاز گیری را افزایش دهدو ایران مجبور به پذیرش شرایط شود یا سالهای طولانی ا جنگ یا اتش بس را تحمل کند وکسانی که امروز انتقاد می کنند چرا بعداز ازادی خرمشهر جنگ تمام نشد بگویند چرا فریب دشمن خوردید واتش بس را پذیرفتید در حالی که قدرت وتوان ادامه عملیات داشتید پس ازازادسازی خرمشهرتوان صدام با حمایت شرق وغرب ومرتجعین مستبد ووابسته منطقه افزایش یافت وایران اسلامی باتوکل بر خدا وبا اعتماد وتکیه بر مردم به رهبری امام به دفاع تا تحقق اهداف نظام  به تکلیف عمل کرد

19- گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف –عملیات های برون مرزی رمضان در 23 تیر 1361 ومحرم در10 ابان 61 ووالفجر مقدماتی در18/11/61 ووالفجر یک درتاریخ 21/1/62 وخیبر در  تاریخ 3/12/62 وبدر درتاریخ19/12/63 ووالفجر 8 در تاریخ 20 /12/64 وکربلای 4 در تاریخ3/10/ 65 وکربلای5 در تاریخ 19/10/65 ووالفجر 10در تاریخ 23/12/66 به منظور  خارج کردن مناطق وشهر های مرزی ایران از زیر اتش توپخانه   ورفع خطر تجاوز مجدد عراق ودر اختیار گرفتن مناطق مهم عراق جهت  تسلیم دشمن به پذیرش شرایط ایران انجام گرفت وعملیات های والفجر 8 وکربلای 5 درتصویب قطعنامه 598 موثر بود.

ب- این عملیات ها برای الحاق بخش های مهم عراق به ایران بود وورود به خاک عراق تجاوز محسوب می شد وکشته های ایران شهید محسوب نمی شوندوایران حق قانونی برای ورود به عراق نداشت وعراقی ها مجاز به دفاع از خود بودند وکشته های انها شهید محسوب می شوند.

ج-چنانچه یک کشور به یک کشور دیگر به هر بهانه ای باتوسل به نیروی نظامی حمله کرد وبخشی از ان رااشغال کرد تجاوز محسوب می شود وکشور متجاوز ملزم به خروج وپرداخت غرامت است وکشور مدافع حق دارد برای احقاق حق خود وتنبیه متجاوز اورا درکشور خودش مورد تعقیب قرار دهد تا سایر کشور ها جرئت تجاوز را از سر خود بیرون کنند وباعث کشته شدن مردم وخرابی شهر ها نشوند همان طوری که متفقین بعد از شکست المان وژاپن به این کشور ها وارد شدند وژاپن را تسلیم وملزم وامضائ قرارداد کردند که هنوز قادر نیست نیروی نظامی مقتدر داشته باشد والمان را به دو بخش شرقی وغربی تقسیم  کردند وهنوز به اسرائیل خسارت هلوکاست خیالی می پردازد وورود نیروهای ائتلاف امریکا به عراق از خاک عربستان برای محاصره وشکست عراق وموارد مشابه ان انجام گرفته است.

د- هر رزمنده ای که در جنگ یا دفاع  بانظام غیر دینی کشته شود شهید نیست زیرا شهید یعنی زنده وشاهد واین عنوان بسیار عظیم فقط خاص مجاهدان در راه خداست که تحت حکومت طاغوت نباشندولی سربازان عراقی تحت رهبری صدام بودند که هرگز شرایط  رهبری دینی نداشت و سایر رهبرهای جهان نیز مشابه او هستندزیرا فقیه عادل وبا تقوا نیسنتد بلکه به خاطر قدرت از هیچ جنایتی روی گردان نیستند وسربان تحت فرمان انها برای حفظ قدرت طاغوط در مقابل مومنین قرار دارندودر جنایت انها شریکند.

20-گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف- قطعنامه 479 شورای امنیت بلا فاصله بعد از حمله عراق به ایران صادر شد وعراق را شدیدا محکوم کرد و خواستار عقب نشینی عراق از خاک ایران شد.

ب- قطعنامه 479  هفت روز بعد از تجاوز عراق در حالیکه بیش از 13000 کیلومتر مربع از خاک ایران در اشغال داشت وپنهان  هم نمی کرد واهداف خود را  مبنی بر سقوط نظام اسلامی وتجزیه ایران وغیر ان اعلام کرد درتاریخ 6/7/59 صادر شد واشاره ای به تجاوز عراق ندارد وخواستار خروج عراق از ایران نشد فقط از طرفین خواست از زور بیشتر خود داری کنند وپیشنهاد میانجیگری رابپذیرنند که درخواست اتش بس برای مذاکره بود و به نفع عراق بود وهرشرطی که می گذاشت  ایران می بایست بپذیرد  ودر صورت نپذیرفتن . عراق در سرزمین اشغالی می ماند وخواهان رفراندوم مثل بحرین می شد وتاریخ 200 ساله گذشته مبنی بر تجزیه ایران به پنچ کشور کوچک تکرار می شد ومردم نیز از جمهوری اسلامی ناراضی شده وزمینه سقوط ان فراهم می شد.

ج-قطعنامه 514 بعد از اینکه ایران طی چهار عملیات بدون کمک شورای امنیت وابر قدرتها وسایر کشور های منطقه که همگی وظیفه داشتند طبق منشور ملل متحد به ایران کمک کنند ولی به متجاوز کمک نمودند اکثر مناطق اشغالی را ازاد کرد وعراق از پیروزی نا امید شد وایران اماده تعقیب متجاوز شد در تاریخ 21تیر 1361  یعنی بعد از 18 ماه صادرشد واشاره ای به تجاوز عراق ندارد وا ز طر فین می خواهد به مرز های بین المللی بر گردند و خواهان اتش بس می شود .

د-قطعنامه 522 مصوب 12/7 61 وقطعنامه 540 مصوب9/8/62و قطعنامه 552 مصوب 11/3/63و قطعنامه582 مصوب5/12/64 وقطعنامه 588 مصوب 16/7 /65 هیچ کدام اشاره ای به شروع تجاوزتوسط صدام به ایران ومحکومیت او ندارد ومعمولا از عنوان در خواست از طرفین استفاده کرده است

21- گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف –قطعنامه 598 بعد از ازاد سازی خرمشهر صادر شد وعراق فوری ان را پذیرفت واگر ایران هم فوری می پذیرفت جنگ تمام  می شد وتا سال 67 طول نمی کشید ومنافع ایران تامین می شد ولی روحیه جنگ طلبی ایران که می خواست با زور دولت های منطقه راساقط کند باعث شد جنگ طول بکشد وتلفات جانی زیاد بدهیم  اقتصاد کشور اسیب ببیند.

ب–قطعنامه 598 پس از عملیات های مهم والفجر 8 وکربلای 5  که باعث شکست قطعی عراق در جنگ می شد وممکن بود ایران پیروز جنگ باشد در تاریخ 29 تیر 1366 تصویب شد عراق چون در ضعف قرار داشت واز حمایت ابر قدرتها در شورای امنیت برخوردار بود  واطمینان داشت محکوم نخواهد شد فوری پذیرفت ولی ایران نه پذیرفت  ونه رد کرد وخواهان جابجائی بندها بود زیرا در بند یک اول اتش بس بود بعد بر گشت به مرز های بین المللی واگر ایران می پذیرفت عراق از 2500 کیلو متر مربع که در اشغال داشت خارج نمی شد وممکن بود سالها مذاکره طول بکشد وتوافق حاصل نشود وایران نا گزیر بود نیروی عظیم نظامی سالها درحال اماده نگه دارد که هزینه ان بسیار زیاد واز توان ایران خارج بود بند 6 نیز که برای تعین  شروع کننده جنگ بود ایران خواهان جلو انداختن ان بود تا طولانی وفراموش نشود وهمزمان خواست با عملیات مهم که باعث شود عراق وحامیان ان تسلیم شوند وجنگ با پیروزی ایران پایان  پذیرد طرح ریزی و انجام  دهد ولی دشمنان عراق را بسیار تقویت کردند بطوری که از اول جنگ هم به اندازه دوبرابر قوی تر شد وایران پس از فشار زیاد وموافقت دبیر کل مبنی بر جابحائی بند های مورد نظر ایران درتارخ 27/تیر 1367 قطع نامه 598 را پذیرفت ولی عراق که قبلا پذیرفته بود چون خودرا قدرتمند دید وتصور کرد ایران توان مقابله ندارد حمله  وسیعی برای تصرف اهواز وخرمشهر شروع کرد ولی با فرمان بسیار قاطع وعتاب امیز امام رزمندگان اسلام عراق را تا مرز شلمچه عقب زدند وتوسط رهبر فعلی انقلاب به امام پیام دادند اماده ورود به خاک عراق وتصرف بصره هستیم امام فرمودند عراق رابیرون کنید ولی به خاک عراق وارد نشوید  زیرا ما قطعنامه را پذیرفتیم برگشت به مرز های بین المللی جزء بند یک است وعراق که ترسید دوباره  . سرنوشت سال 61 تکرار شود اتش بس را پذیرفت وجنگ تمام شد.

ج-ایران نمی توانست با یکی از ابر قدرت ها کنار بیاید وبادریافت سلاح برعراق پیروز شود زیرا انها بدون شرط حاضر به فروش

سلاح نبودند اگر از شوروی می گرفت می بایست تجاوز شوروی به افغانستان محکوم نکند واین یعنی تجاوز عراق هم نباید محکوم

گردد زیرا هر کشوری که قدرت دارد می تواند به کشور ضعیف تر با هر بهانه ای حمله کند واین مواضع با اهداف نظام که استقلال ونه شرقی ونه غربی بود در تضاد بود ونقض غرض تلقی می شد ولذا ایران تجاوز شوروی به افغانستان محکوم کرد وچون  کشورهای دیگر نیز تابعامریکا ویا شورو ی  بودند هرگز تانک وهوا پیمای جنگی وکمتر از ان  به ایران نفروختند وایران با توکل برخدا و تکیه برمردم خویش برای احقاق حق خود به مقاومت وحمله ادامه داد.

د- قطعنامه 598 دارای ده بند است که بند یک ان اتش بس وبرگشت به مرز وبند دو درمورد اعزام ناظران ساز مان ملل برای نظارت بر اتش بس وبند سه در موردازادی اسیران وبند چهار در مورد در خاست همکاری از ایران وعراق با دبیر کل وبندپنج درخواست از سایر کشور ها برای خویشتن داری بند شش درمورد تفویض اختیار به یک گروه بی طرف جهت برسی وتعین شروع کننده جنگ وبند هفت درمورد درمورد تعین خسارت توسط کارشناسان ساز مان ملل وبند هشت در مورد کوشش در افزایش امنیت منطقه وبند نه درخواست از دبیر کل برای ارسال گزارش اجرای قطعنامه به شورای امنیت وبند ده درمورد تشکیل جلسه شورا برای اقدام بیشتر اورده شده

22-گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

الف- وضعیت ایران در سال 1359 با بروز انقلاب وسرنگونی رژیم سلطنتی وموروثی ووابسته به غرب سر نگون شده بود هنوز مهلت بازسازی وساز ماندهی ارتش پیدا نکرده بود تعدادی از سران ارتش بعلت کشتار مردم ویا وابستگی به شاه ویا امریکا از ارتش کنارگذاشته شدند یا اعدام گردیدند ویا فرار کردند وعده ای در فکر کودتا بودند وهمچنین حاکمیت دولت موقت بجای توجه به ار تش وهوشیاری در برابر  نقشه های دشمن قرارداد های نظامی را لغو کرد در حالیکه پول ان نیز پرداخت شده بود یا بخشی از ان ومدت سربازی از دوسال به یکسال کاهش یافت وکادر ارتش نیز بومی سازی شد واکثرا به شهر های خود رفتند وحتی هواپیماهای جنگنده موجود می خواستند به کانادا بفروشند که سر لشکر شهید بابا ئی مانع ان شده بود ونا ارامی وتجزیه طلبی در بعضی از مناطق مرزی مثل کردستان وسیستان وبلوچستان وخوزستان واذر بایجان که ضد انقلاب چپ وراست وسلطنت طلب ها وغیره در لباس مردم انجا ظاهر شده بودند وارتش وسپاه  درگیر وزمین گیر کردند وتحریم امریکا ارتش رافلج می کرد زیرا تمام تانک وتوپ وهواپیما وناو جنگی وحتی خودرو وارداتی از امریکا وغرب بود وترور وگروگان گیری وهوپیما ربائی وبلوکه کردن پول واموال ایران توسط غرب راهم به علاوه تعطیلی پالایشگا هها وکار خانه ها وغیره ایران را در مقابل تجاوز اسیب پذیر وغیر مقاوم کرده بود.

ب- عراق از امنیت داخلی ومرز های امن وارتش منسجم اموزش دیده وتانک وهواپیمای جنگی مناسب وقرار داد بلند مدت فروش سلاح با شوروی وفرانسه وسایرکشور ها وحمایت کشور های عربی به جز سوریه ولیبی والجزایر واعضای شورای امنیت وذخیره ارزی 35 ملیارد دلاری ومدت خدمت سر بازی 5 ساله بر خوردار بود وهمه چیز بر پیروزی برق اسای عراق ونابودی ایران حکایت می کرد وعده حمایت امریکا از الحاق کویت به عراق در صورت جنگ با ایران ا نگیزه عراق را در شروع جنگ افزایش داد وامریکا خود را پیروز این جنگ می دید زیرا تصور می کرد ایران  یا به دلیل وابستگی نظامی وصنعتی وحتی کشاورزی وپولی وغیره دست به طرف امریکا دراز می کند وامریکا شرط می گذارد ویا توسط صدام نا بود می شود وبعد امریکا صدام را نابود می کند ومالک کل منطقه نفت خیز منطقه می شود که حمله امریکا به عراق این نیت را ثابت کرد.

ج-ایران  بزرگترین وقوی ترین کشور منطقه بود وعراق توانائی حمله به ایران را نداشت.

د- ایران دارای مرز طولانی به مقدار 1609 کیلو متربا عراق    بود که برای دفاع غیرقابل نفوذ به ارتش منسجم  که خود تولید کننده تجهیزات اعم از جنگنده وناو جنگی وانواع تانک وتوب وپدافند هوائی وموشک  کارخانه های تولید پوشاک وغیره  وذخیره ارزی نیاز داشت واز حمایت کشور ها برخوردار باشد وشورای امنیت عادل که هیچ کدام از اینها فراهم نبود  وایران قبل از انقلاب به طور کامل وابسته به امریکا ودولتهای غربی بود وتحریم ان را فلج نموده وجایگزین تجهیزات  انهدامی نیز  میسر نبودوعراق ان رانشانه قوت خود می دید وپیروزی را کامل وبرق اسا تلقی می کرد.

23- گزینه صحیح را انتخاب کنید.

الف- دفاع مشروع همان دفاع مقدس است که هر کشوری در برابر تجاوز کشور دیگر انجام می دهد.

ب- دفاع مشروع به دفاعی گفته می شود که توسط هر ملتی با هر دین ویا مذهبی وحتی بدون دین در مقابل تجاوز مقاومت می کند وساز مان های جهانی ومردم جهان ان رامی پذیرند وتحسین وحمایت معنوی ومادی می کنند ولی خدا مد نظر نیست.

ج-دفاع مقدس علاوه بر مشروع بودن برای حفظ واحیای دین و پاسداری از ارزشهای دینی انجام می شود ودارای مولفه های زیر است نظام باید دینی وقانون اساسی ان با محوریت دین  نوشته واجراشود ورهبر این نظام  فقیه عادل وزاهد ومخالف هوای نفس واگاه به مسائل روز ومورد قبول مردم باشد که توسط خبر گان مردم معرفی می شود وبرعملکرد او نظارت می کند وچنانچه شرایط رهبری را از دست داد اورا عزل می کند ودیگر اینکه  اهداف دفاع باید الهی باشد وظالمانه نباشد به هر وسیله ای مثل از بین بردن غیر نظامیان واستفاده از سلاح ممنوعه کشتار جمعی مثل بمب اتم وشیمیائی والوده کردن اب واتش زدن مزرعه وکشتن مجرو حین واسیران وشکنجه وگرو گانگیری  وغیره متوسل نشود هدف وسیله را توجیه نمی کند   وفقط طبق دستور شرع مقدس اسلام اقدام می کند وانگیزه عموم مدافعان دینی وبرای ادای تکلیف واطاعت کامل از ولی فقیه که در زمان غیبت اورا نائب امام زمان ع می دانند  انجام وظیفه می کنند وانجام واجبات مثل نماز  حتی اول وقت وعلاوه بران نماز مستحبی مثل نماز شب ونوافل وهمیشه با وضوع بودن وترک دروغ وگنا هان حتی کوچک را جزء ضروریات خود می شمارند  ایثار وفداکردن جان درراه حفظ دین به پیروی از امام حسین ع را فوز عظیم میدانند وهر گز به دشمن دین خدا اعتماد نمی کنند واز او ترسی به دل راه نمی دهند انها برخدا توکل می کنند وراضی به رضای خداهستند مرگ وزندگی را جزبرای خدا و به امر خدا نمی خواهند انهاهرگز فرصت خدمت به مومنین وجامعه دینی را با لهو و لعو وغفلت از خدا ومرگ وقیامت عوض نمی کنند انها هرگز در حال خنده های قهقه ودر حال گناه نمی بینی انها هرگز متکبر ومغرور وفریب کار وحریص به مال دنیا وحسود وریاکار   نخواهند بود دائم درحال ذکر ودر فکر خدمت بیش تر به مردم برای خداست واستغفار از گناهان احتمالی وکوتاهی در انجام تکلیف انهارا نگران می کند ودائم به فکر جبران ان هستند.

د-ب وج صحیح است.

24-گزینه صحیح را انتخاب کنید .

الف- نیرو های رز منده در طول 8سال متشکل از کادر رسمی ارتش وسربازان وظیفه وکادر رسمی سپاه پاسداران وسربازان وظیفه جمعی این دو سازمان بودند که طبق قانون جذب واموزش وساز ماندهی می شدند و باحضور درجبهه ها به حمله ودفاع می پرداختند.

ب –از اقشار مختلف مردم اعم از پزشک ومهندس وفرهنگی وهنر مندان وصنعت گران وورزشکاران و عشایرو کارگران         ورانندگان ومطبوعات وکشاورزان واصناف ونویسندگان با هدایت روحانیت با تبلیغ در مساجد وحسینیه هابا یاد اوری حماسه های عاشورا وضرورت حفظ نظام اسلامی ازدست متجاوزان به طرف پایگا ههای بسیج سرازیر شدند وبا سازماندهی توسط سپاه راهی جبهه هاشدند ودر رشته های تخصصی وحتی رزمنده به جنگ پرداختند ودر پشت جبهه نیز به جمع اوری کمک های مردمی وارسال به جبهه ها ادامه یافت که در تغذیه وپوشش وتشویق رز مندگان بسیار موثر بوده است.

ج- نقش زنان دردفاع مقدس ازجایگاه والا برخوداراست انهاعلاوه برحضور دربعضی مناطق جنگی ودر بیمارستان وستاد های پشتیبانی به جمع اوری وبسته بندی ودوخت لباس سایر ملزومات می پرداختند ودرکارهای هنری فرهنگی ورسانه ای نقش بسیار موثر وقابل توجه داشتند باید  تشویق پدران وهمسران وبرادران خود به جبهه ها وسپرستی خانواده وتربیت فرزند در غیاب همسر وازدواج با جانبازان نیز بر این کارنامه درخشان افزود بی شک اگر بانوان باتحمل سختی ها  راه را بر رز مندگان هموار نمی کردند این پیروزی میسر نمی شد.

د- همه موارد

25- کدام گزینه صحیح است .

الف –جنگ نرم وجنگ روانی یک توهم است حکو متها برای پوشاندن عیب وکاستی های خود دشمن خارجی می تراشند وجمهوری اسلامی نیز در این توهم است وبه ان دامن می زند.

ب – جنگ روانی درطول تاریخ بوده است ودشمن   حتی با حضور امام معصوم اوضاع را با جنگ روانی به نفع خود تغییر داده است که جنگ صفین وتنها گذاشتن حضرت مسلم در کوفه وشکست مختار نمونه های ان است بدار کشیدن عالم فرزانه شیخ فضل اله نوری وقبل از ان قتل امیرکبیر بدست ناصر ا لدین شاه قاجار عاشق امیر کبیر برگ دیگری از ان است.

ج- جنگ نرم که اکنون بسیار مدرن شده و از تمام ابزار علمی فناوری روز مثل ماهواره واینترنت وگوشی همراه وفیلم وکتاب ومجله  گسترش یافته است بسیار کار برد دارد و نمونه انقلاب های مخملی در کشور ها وپخش 45 ملیون اطلا عیه توسط هواپیمای امریکا برای مردم عراق بود که باعث شد راحت ودر زمان کوتاه وارد بغداد شوند ومردم به تماشا بایستند بعد معلوم شد از صدام که خود    غرب از او درمقابل ایران حمایت   کردند وحشی تر وجنایت کار ترندومردم خروج انهارا جشن گرفتند جنگ نرم جذاب است ونظر خود بر مخاطب تحمیل می کند ونا محسوس است ومخاطب ان تحصیل کرد گانند که خود الگوی دیگران وتاثیر گذارند ودرصورت گمراه شدن عده زیادی راگمراه می کنند.جنگ نرم بستر ساز جنگ سخت است .که از سلاح استفاده می شود در جنگ نرم راست ودروغ وشبهه مخلوط می شود مواضع شفاف نیست دشمن خودرا خیر خواه نشان می دهد ومسولین رادروغگو وخائن وناتوان و بی تخصص وبی برنامه عرفی  می کند  تا اعتماد به انها کم کند وبعد از خالی شدن اطراف انها  مثل مسلم وامام حسین ع بادست خود طرفداران ودعوت کنندگان ونماز گذاران وشیعیان ومجاهدان جمل وصفین ونهروان که در رکاب امام علی ع می جنگدیدند اینجا در رکاب یزید و ابن زیاد امام خودرا با بدترین وضع به شهادت برسانند.هزینه جنگ نرم بسیار کمتر از جنگ سخت ونتیجه ان بسیار بیشتر است وتنفر اور نیست ودوست ودشمن جایشان عوض می شود ومردم به جای دشمن .دوست وخیرخواه خود  که امام معصوم است با لب تشته می کشند وبادست خودطاغوت وارث کفار قریش بر خود حاکم می کنند ودنیا واخرت خود را تباه می کنند که هر گز قابل جبران نیست با اینکه اهل نماز وقران وحج ودارای سابقه جهاد بودند  جنگ نرم کاری انجام می دهد تادشمن اهداف خودرا به وسیله افراد دارای سابقه گذشته خوب تحقق پیداکند زیرا مردم فریب سابقه گذشته ایشان را می خورند مثل شریح قاضی و مثل او و لذا امام خمینی در پایان وصیت نامه فرمود ممکن است در گذشته من درطول مدت نهضت وانقلاب به واسطه سالوسی واسلام نمائی بعضی  افراد ذکری از انان کرده وتمجیدی نموده ام که بعد فهمیدم از دغلبازی انان اغفال شده ام ان تمجیدها  درحالی بود که خود را به جمهوری اسلامی متعهد ووفادار می نمایاندند نباید از ان مسائل سوئ استفاده شود میزان در هرکس حال فعلی اوست .

د –ب وج صحیح است

26- گزینه صحیح را انتخاب کنید.

الف – مساجد  طبق روال قبل از انقلاب اسلامی فقط برای ادای نماز جماعت بود وجوانان در ان حضور فعال نداشتند.

ب-اغلب مساجد بعد از انقلاب اسلامی وشروع جنگ تحمیلی محور ارشاد واموزش واعزام مردم با الگو پذیری از عاشورا قرار گرفت ومحل اصلی  مجالس گرامی داشت شهدا اعم از ختم وهفته وسالگرد قرار گرفت علاوه بر ان محل جمع اوری وبسته بندی کمک های مردمی وجمع اوری وجوه نقدی وارسال به جبهه ها گردید وجایگاه مساجد وقداست واهمیت ان  هر روز برمردم اشکارتر شد.

ج – حسینه ها  هیئت های عزاد اری ومراسم های تعزیه نقش بسیار عظیمی در یاد اوری مظلومیت امام حسین ع  درکربلا وبی وفائی ودنیا طلبی مردم ان زمان داشت وبه مردم یاد اور می شد هرکس در این زمان راهی جبهه شود اگر کربلا هم بود به یاری امام  معصوم می رفت وهر کس امروز بدون عذر به جبهه نرود درکربلا هم  به یاری امام نمی رفت وهرکس امروز با دشمنان نظام  اسلامی همکاری کند ومردم را از رفتن به جبهه منع کند وانها را  بی خرد ویا جنگ طلب وجاه طلب وبه دنبال منافع مادی بنامد درکربلا هم در کنار دشمنان امام بود ودرجنایت انها شریک می شد زیرا نظام اسلامی می خواست راه امام برود وولی فقیه نائب امام زمان ع بود وجنگ ما دفاعی بود که بر همه واجب بود وفتوا هم نیاز نداشت وجهاد ابتدائی است که به اذن امام معصوم نیاز داشت وکسانی که بدون عذر جهاد دفاعی انجام ندهند  درکشته شدن افراد بی گناه وتعرض به نوامیس وخرابی شهرها شریک خواهند بود ولذا با بصیرت عازم جبهه ها می شدند واز ایثار جان دریغ نمی کردند وهرگز به جنگ روانی دشمنان  خارجی وداخلی توجه نکردند وفقط گوش به رهنمود های امام می سپردند.

د- ب ج صحیح است.

27- گزینه صحیح را انتخاب کنید.

الف – صدا وسیما  در طول دفاع مقدس نقش محوری دررساندن پیام امام به مردم و پخش صحنه های جنایت دشمنان وافشای توطئه های انها ومصاحبه ها میز گرد ها وزیر پوشش قراردادن عملیاتها به تصویر کشیدن پیروزی های رز مندگان اسلام سهم بسیار زیادی درتشریح دفاع مقدس داشت

ب- صدا وسیما با پخش صحنه های ثبت نام واموزش نظامی واردو ها واعزام کاروا نهای رزمندگان وکمکهای مردم نقش زیادی درتشویق وترغیب مردم برای حضور درجبهه ها ایفا کرد ولذا همیشه مورد غضب واتهام دشمنان داخلی وخارجی قرار می گرفت تا از مخاطبان ان کم شود و به مخاطبان انها اضافه شود وبا جنگ روانی بتوانند حضور وکمک به جبهه ها کاهش یابد ونظام تسلیم تجاوز وزیاده خواهی انها شود ووضعیت 200 سال گذشته ایران مبنی بر تجزیه ووابستگی ایران تکرار شود ولذا کوشش فروان انجام دادند تا رادیو وتلوزیون خصوصی با پول دشمنان راه اندازی نمایند تا به اهداف خود برسند که موفق نشدند.

ج- صدا وسیما نیز با توجه به محدود بودن قبل از انقلاب که دارای شبکه ها وزمان و مناطق محدود بود واز لحاظ تجهیزات نیز کاملا وابسته به خارج بود ایران هم از لحاظ بودجه واز لحاظ تحریم دچار محدودیت فراوان بود وقادر نبود همه مناطق ایران در مدت شبانه روز به خصوص در مناطق مرزی که شبکه های بیگانگان شبانه روز فعال بودند و  به جنگ روانی را با شدت ادامه می داد وواقعیت ها را یا کتمان می کرد ویابرعکس پخش می کرد  با مشکل فراوان  مواجه بود که این وظیفه مهم را پایگاهای بسیج وسازمان تبلیغات ومساجد وحسینیها و هنر مندان ورسانه های محلی در صورت وجود انجام می دادند.

د- همه موارد صحیح است.

28 – گزینه صحیح را انتخاب کنید.

الف - مردم بادر خواست رئیس جمهور ورئیس مجلس وسایر احزاب وگروه ها راهی جبهه ها می شدند و حاضر بودندن  شهید واسیر وقطع نخاع بشوند ویا دست وپای خود را درجوانی از دست بدهند و در چنین شرایطی خود را پیرو امام حسین ع و  خود را مجاهد فی سبیل ا.. می دانستند ؟

ب-  مردم با محور قرار دادن اسلام ناب  محمدی والگو قرار دادن امام حسین ع  واطاعت از فرمان امام امت که فرمود حفظ جمهوری اسلامی از اهم واجبات است ودفاع یک امر واجب است راهی جبهه هاشدند ودفاع از ایران را با رهبری ولی فقیه دفاع مقدس نام گرفت زیرا نظام اسلامی وکشور اسلامی ورهبر مرجع تقلید بود ودشمنان قصد  اشغال ایران اسلامی وساقط کردن نظامی بود که با 2/98 در صد رای مردم تشکیل شده بود ودفاع از ان دفاع از اسلام ورای مردم می دانستند ودشمنان ایران را دشمن اسلام وبی اعتنا به رای وانتخاب مردم  قلمداد می شدند.

ج- مردم بصیر ومومن وازاده ایران ثابت کردند که مطیع دستور مجتهد جامع شرایط که رهبری نظام به عهده دارد وچیزی برای دنیای خود نمی خواهد  وهرگز با دشمنان مردم وغارت گران وعامل وابستگی وعقب ماندگی مردم سازش نمی کند وبه مردم دروغ نمی گوید ومردم را فریب نمی دهد زیرا اینها برای ریاست بر مردم وغارت ثروت انها است که فقیه جامع الشرایط دنبال انها نیست ومطلبی از خود وبرای خود نمی گوید که دیکتاتور ومستبد باشداطاعت می کنند واز مسولین تا زمانی اطاعت وحمایت می کنند که مطیع رهبری باشد وگرنه ثابت کردند که با بنی صدر با رای بالای 11ملیونی باقطع حمایت مجبور شد با ارایش زنانه وهمراه قاتل ورهبر جنایت کار منافقین وخلبان مخصوص شاه فرار کنند وبعد رئیس منافقین درخدمت صدام به جاسوسی وترور مردم ادامه دهد.

د ب وج صحیح است.

29 –گزینه صحیح را انتخاب کنید

الف – بخشهائی از دست اورد دفاع مقدس شامل  پذیرش مجدد قرار داد 1975 توسط صدام در سال 1369 بود نه پس از ازاد سازی خرمشهر وهمچنین برگشت به مرز های بین المللی ومعرفی عراق به عنوان شروع کننده جنگ در تاریخ 18 اذر  1370 توسط دبیر کل ساز مان ملل بود وبرای اولین بار در200 سال گذشته مردم ایران با اتکا به دین بدون کمک خارجی وسازمانهای بین المللی موفق شدند پیروزشوند وقطعه ای از ایران جدا نشود ومتجاوز به هیچکدام از اهداف خود نرسد.

ب -  اشنا شدن مردم ایران با سرزمین خود ومنابع طبیعی ان ومناطق مرزی ونقاط قوت وضعف خود در حفظ ان تبدیل ترس از کشته شدن به شوق شهادت در راه خدا در سن جوانی . وتبدیل خود باختگی وخود کم بینی به اعتماد به نفس و خودباوری  .وتبدیل تاثیر پذیری از غرب به تاثیر گذازی برسایر ملل بخصوص مللی که مورد تجاوز وغارت ووابستگی قرار داشتند . واز وابستگی تجهیزات نظامی حتی اموزش به طراحی وتولید جنگ افزار وهوا پیمای جنگی وناو وموشک های مختلف وزیر دریائی وماهواره وماهواره بر وفناوری هسته ای ولیزر ودرمان پزشکی سد سازی واکتشاف نفت وگاز واستخراج وتبدیل به مواد پتروشیمی وتولید بنزین از جمله دست اورد های دفاع مقدس است.

ج – گسترش روحیه ایثارو تبدیل دین  گریزی و دین را امرشخصی دانستن به دین مداری .وگشترش ارز شهای دینی وتوجه جوانان به اعتکاف ودعا وزیارت وهمیشه با وضو بودن وانس باقران وکوشش در حفظ وفهم قران و اثبات توانائی حاکمیت دین درحکومت وپیشرفت بدون کمک واتکا به غرب به طوری که دین در جهان مطرح وکسانی که مسلمان می شوند از تحصیلات عالیه برخوردارند رسوا گری حامیان دمکراسی غرب با حمایت از رژیم های سلطنتی موروثی که حتی حق رانندگی ورای دادن به زنان نمی دهند ورژیم های کودتائی  واشغال کردن نظامی کشورها با شعار خشونت طلبی وجنگ طلبی اسلام.ورسوائی گروهای چپ با پناه بردن به دشمن ضد مردم مثل صدام وامریکا وانگلیس مثل اینها وافزیش قدرت باز دارندگی با خود کفائی وحضور درکشور های جهان وگسترش تفکر وپایگاهای بسیج در تمام نقاط کشور که دشمن ودشمنان جرئت تکرار جنگ در سال 1359 به خود ندهند در حالی که هروز بربحران انها فزوده می شود علیرغم داشتن سیستم های پیشرفته اقتصادی وتحصیلات بالای مردم وقدرت رسانه ای بسیار وسیع  بیداری منطقه با شعار اسلام خواهی مستقیم یا غیر مستقیم به اقرار دوستان ودشمنان  تاثیر پذیری از ایران داشته است موارد مطرح شده بخشی از دست اورد دفاع مقدس است که خداوند می فرماید ان ا.. لا یضیع اجر المحسنین خدا اجر انسان هائی  که عمل صالح انجام می دهند ضایع نمی کند.

د- همه مواردصحیح است .

30- گزینه صحیح را انتخاب کنید.

الف عملکرد امام وشهدا مربوط به گذشته است وما باید خوش باشیم ومثل کویت وکشورهای مشابه از پول نفت خرج کنیم ونیازی به سرمایه گزاری در امور زیر بنائی مثل راه اهن وازاد راه و اصلاح سیستم ابیاری ومهار اب های کشور وگسترش شبکه فاضلاب وگاز رسانی و اکتشاف واستخراج وتبدیل وپتروشیمی نداریم نفت خام صادر کنیم ووا بسته به ان باشیم وتجهیزات نظامی تولید نکنیم فقط از تخت جمشید باز دید کنیم ونام خود و مغازه ها را به نام انها بگذاریم ولی فراموش کنیم انها وابسته نبودندحد اقل ابر قدرت ان روز بودند

ب –ما باید مثل جهاد گران سازندگی که با ایثار جان در طول دفاع مقدس زمینه پیروزی های بزرگ فراهم کردند هم اکنون نیز با جهاد علمی وجهاد صنعتی وجهاد سازندگی وجهاد فرهنگی وجهاد فکری جهاد اقتصادی تمام ظرفیت کشور به کار بگیریم وکشوری پیشرفته با محوریت اسلام توئم با ثروت ورفاه وبهداشت به جهان معرفی کنیم ومثل رزمندگان دفاع مقدس تحت تاثیر جنگ روانی  که می گویند حمله می کنیم تحریم می کنیم قرار نگیریم زیرا انها زمانی که ما ضعیف ووابسته بودیم وتحریم کردند وتهدید هم نمودند ولی جرئت حمله نکردند الان که ما بسیار قوی تر از ان زمان شدیم ومردم منطقه علیه انها وحکام وابسته قیام کردند واز عراق بیرون کردند وخود دچار تظاهرات وکسری بودجه وبدهی فراوان هستند چگونه می خواهند حمله کنند وهزینه ان تامین کنند فقط جنگ روانی تشدید می کنند وفساد وولنگاری وبی دینی ونا امیدی از اینده را تبلیغ می کنند گویا مردم خودشان مشکل ندارند.

ج- مانیز باید مانند شهیدان وایثارگران به پاکی ودین مداری  وعدم مصرف زدگی توجه کنیم ومطالعه نمائیم تا متوجه شویم که  مادر زمانی از تولید وصنعت عقب بودیم وکمتر از 48 درصد مردم از سواد برخوردار بودند که کشورهای صنعتی امروز  کاملا مولد در علم وفناوری وصنعت بودند واز راه های اسفالت وریلی فروان وکافی برخوردار بودند وفقط به باز سازی وکیفیت ان پرداختند  وباید این راه نرفته را با سرعت وکیفیت  بپیمائیم واز رهبر انقلاب که درست راه امام را می رود وسابقه زندان وتبعید قبل از انقلاب دارد وبعد از انقلاب سابقه 4سال نمایندگی مجلس و8 سال ریاست جمهوری ومدتی سابقه نمایندگی امام در شورای عالی دفاع و8سال ریاست شورای عالی دفاع دارد ومورد ترور نیز قرارگرفته وجانباز است وامام اورا خورشید درخشنده ومجتهد مسلم دانسته است وبارای قاطع نمایندگان مردم که فقیه شناس هستند معرفی شده است و22 سال سابقه رهبری دارد ودشمنان نیز به دانائی وتوانائی اواقرار دارند دشمنان ومخالفین داخلی او مورد حمایت امریکا وانگلیس واسرائیل ومنافقین وگروهک ریگی وپسرشاه معدوم هستند واز مال دنیا هیچ ندارد وهرگز دروغ نگفته ومردم را فریب نداده است وجنبش نرم افزاری وبنیاد نخبگان وتولید علم  حمایت از تولید داخل با منع واردات غیر ضروری ورسیدن به چشم انداز 1404 را باجدیت پیگیری می نماید  اطاعت کنیم همان طورکه امام فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشید تا مملکت شما اسیب نبیند وملاک همه باید قانون باشد وتوغلط میکنی قانون را قبول نداری وقانون تورا فبول ندارد وهر وقت دشمن از شما تعریف کرد بدانید دارید اشتباه می روید ولذا کسانی که خود را پیرو خط امام می دانند می بایست درعمل دشمنان را امید وار نکنند وبارهبر منتخب خبرگان مردم مخالفت ننماید وتسلیم قانون باشند وسابقه گذشته وانتساب به امام باحال فعلی افراد سنجش می شود زیرا خود امام با سید حسین فرزند شهید سید مصطفی خمینی برخورد کرد وایت ا.. منتظری را عزل کرد چون حفظ نظام ضد سلطه مستکبران غرب غیرمسلمان  ومتکی به ارا ء مردم با محوریت اسلام را اهم واجبات می دانست.

د- همه موارد صحیح است.

31- گزینه صحیح را انتخاب کنید.

الف – در راستای منافع ملی شعار مرگ بر امریکا وانگلیس ومرگ بر اسرائیل نگوئیم وامریکا را شیطان بزرگ ننامیم ومبارزین حزب ا... وحماس را به حال خود واگذاریم زیرا انها عرب هستند وحماس سنی است واین مشکل خودشان است وحتی خود فلسطینی  هاکه قبلا خانه هاو زمین خودرا فروخته اند وبا اسرائیل د رحال مذاکره هستند ودر جنگ ایران وعراق طرف صدام راگرفتند ولبنان نیز در شورای امنیت بر علیه ایران رای ممتنع داد نه رای منفی رها کنیم واینقدر هزینه مادی ومعنوی نکنیم وپولی که خرج انها می شود خرج کشور کنیم ومشکل جوانان حل کنیم  واین همه تحریم وتهدید را از خود دور کنیم وتنش زدائی کنیم واز انزوای بیشتر کشور جلو کنیم وخود را درمقابل جامعه جهانی قرار ندهیم ومی توانیم با این مواضع واقع بینانه سیل سرمایه خارجی وتکنولوژی غرب به ایران سرازیر کنیم ودر زمان کوتاهی مشکل  اقتصادی  کشور حل کنیم .

ب –پیامبر اسلام ص می فرماید اگر مسلمانی صدای مسلمانی را بشنود که از کمک می خواهد وترتیب اثر ندهد مسلمان نیست ودر اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف کرده است  .تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام وتعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان وحمایت بی دریغ از مستضعفان جهان انجام دهد وامام می فرماید .فلسطین امروز مسئله اصلی جهان اسلام است واسرائیل غده سرطانی در منطقه است وتا باشد منطقه روی ارامش نخواهد دید  .وفلسطینی ها زمین وخانه خودرا نفروخته اند زیرا سند انها وکلید منازلشان نزد انهاست وسید ضیائدین طبا طبائی که مامور انگلیس بود به فلسطین رفت وبا پول اژانس صهیونیست که از سرمایه داران یهودی تامین می کرد باکمک پدر امیرعباس هویدای بهائی زمین های سرمایه داران غیر مسلمان فلسطین که در زمان قیومیت انگلیس بر فلسطین بدست اورده بودند می خریدند وبه صهیونیستها واگذار می کردند وبا پول  اژانس یهود بهترین تجهیزات وماشین الات وارد کردند تازندگی مردم بی یار یاور فلسطینی را فلج وبا تهدید وتطمیع عده ای انها راهی اردو گاهها ودیگر کشورها کنند تا برده های قرن اتم بشوند ومذاکره عده ای از سران فلسطین تحت فشار عربستان ودیگر هم پیمانهای امریکا بزرگترین حامی مادی ومعنوی صهیونیستهاانجام گرفت وادامه دارد وحمایت از صدام نیز به همین دلیل بود نه دشمنی با ایران همانطور که الان مطرح است ورای ممتنع لبنان تحت فشار امریکا در زمان تصدی دولت طرفدار عربستان بود وربطی به حزب ا.. ندارد.

ج- امریکا ومتحدانش افغانستان وعراق در شرق وغرب ایران اشغال نظامی کردند تا همیشه بمانند  ومرتجعین منطقه به علت مورثی بودن حکومت وعدم پشتیبانی مردم خود متکی به حمایت امریکا وتامین کننده نفت وبازار فروش کالا وتجهیزت نظامی امریکا وانگلیس وسایر دولتهای غربی حتی تامین هزینه تبلیغاتی رئیسان جمهوری انها به عهده دارند هماطور که شاه ایران تامین می کرد. امریکا در نظر داشت با حمله اسرائیل به لبنان کار حزب ا.. تمام کند وبه سوریه حمله کند وانرا اشغال وحکومت طرفدار مقاومت را سر نگون کند وارزوی اسرائیل از نیل تا فرات با حضور درلبنان وسوریه وعراق تحقق پیداکند وبا فشار هم جانبه وحمله نظامی ایران نیز به سرنوشت افغانستان وعراق وسوریه ولبنان دچار کند ولی مقاومت 33 روزه حزب ا.. و23 روزه حماس همه نقشه های انها را از بین برد وخودشان اظهار داشتند حزب ا.. وحماس دو ستون نظامی ایران در منطقه  وخط مقدم ایران هستند تاازبین نروند پیروزی بر ایران وسوریه ممکن نیست راه جنگ روانی است تا دست ایران وسوریه از حمایت انها کوتاه شود وشاهد بودیم زمانی دولت ایران تنش زدائی پیش گرفت واز حزب ا.. وحماس حمایت نکرد وغنی سازی اورانیوم تعطیل کرد ودر اشغال افغانستان امریکا را همراهی کرد تا طالبان پرورش یافته امریکا را ساقط کند وپادا ش دریافتی ایران از بوش این بود ایران وصدام وکره شمالی محور شیطانی هستند که به فارسی محور شرارت ترجمه شد. وهمچنین هزینه زیاد نظامی مربوط به تانک وهواپیمای جنگی وزیر دریائی وناو جنگی وموشک های دور برد بالستیک است که حزب ا.. وحماس از ان بی بهره هستند واین ها علاوه بربمب های اتمی وشیمائی وبیو لوژیکی با حمایت همه جانبه امریکا ودولتهای غربی در اختیار اسرائیل است وشورای امنیت هر گز انها تهدید اعلام نمی کند وترور های دانشمندان ایران وعراق توسط موساد محکوم نمی شود ولذا حمایت مادی ومعنوی از انها درست در راستای تامین منافع ملی وافزایش قدرت بازدارندگی ایران است که هیچ کشور یا کشور هائی جرئت حمله وتحمیل خسارت هزاران ملیاردی به ایران به خود ندهند وهرروز شاهد پیشرفتهای فوق تصور ایران باشیم که حتی قادر به نفوذ درسیستم اطلاعاتی ونشاندن هواپیمای جاسوسی انها باشیم که اول کتمان به اهن پاره وبعد بگویند ایران کاری نکرد خودش از کنترل خارج شده است.

د – ب و ج صحیح است.

32- گزینه صحیح را انتخاب کنید.

الف –مردم عراق 8 سال با ایران جنگیدند وخسارت فراوانی به ایران وارد شد وافغناستان محل تولید وتجارت مواد مخدراست وحضور در کشورهای افریقائی وامریکای جنوبی وکمک به انها هیچ فایده ای ندارد وهزینه کشور را افزایش می دهد چرا باید به انها کمک کنیم؟

ب- اگر بجای مسافرت به این کشور ها. با سیاست رابطه خود را با غرب توسعه می دادیم مثل ترکیه وکره جنوبی وژاپن از پیشرفت بیشتری برخوردار می شدیم وچرا باید هلوکاست را زیر سوال ببریم وکشور با تحریم بیشتر وخطر جنگ مواجه کنیم.

ج-عراق درزمان حاکمیت حزب بعث به ریاست صدام حمله کردو  بسیاری از مخالفین جنگ اعدام شدند ویا اخراج وزندانی وشکنجه شدندولی الان دولت مردمی  وطرفداررابطه حسنه با ایران  ومخالف منافقین ومخالف حضور امریکا روی کار است وایران می تواند بزرگترین صادر کننده کالا وخدمات مهندسی در ساخت نیرو گاه وسد وراه  وساختمان سازی وغیره در عراق باشد که توسعه اشتغال ودرامد به دنبال دارد امریکا 5/1 تلریون دلار خرج کرد تا در عراق بماند وبر نفت وبازار عراق مسلط شود وزمینه حضور اسرائیل در کنار مرز ایران فراهم کند. رابطه حسنه با عراق تهدید ها به فرصت تبدیل می کند وایران چیزی را از دست نمی دهد و این رابطه خوشایند دشمنان نیست که می خواهند ایران را محاصره وتحریم وتهدید کنند وافغانستان نیز مشابه عراق است وکشورهای افریقائی وامریکای جنوبی فقیر نیستند ولی مورد هجوم وغارت قرار گرفتند وعقب مانده نگه داشته شده اند در حالیکه دارای منابع عظیم نفت وگاز وطلا واورانیوم و اب هستند ومتحدان خوبی برای حضور ایران در سازمان ملل وجنبش عدم تعهدمی باشند که همواره این جنبش در مقابل غرب که می خواهد ایران رامقابل جامعه جهانی قلمداد کند بیانیه با حداقل 110 امضاء به نفع ایران صادر می کند واین کشورها بازار خوبی برای صادرات کالای ایرانی وخدمات مهندسی ایران است که غرب را بسیار عصبانی ومنزوی می کند واین حضور به افزایش قدرت باز دارندگی ایران کنار مرز های امریکا وغرب کمک فراوانی می کند وپیشرفت کشور های  بند ب دارای وابستگی زیاد است البته کار وتلاش فراوان وتوقع کم درآن دخلیل بوده است ولی با بیداری مردم درجهان وفرهنگ غنی اسلامی ایرانی از همه انها جلو خواهدزد والگوی انها درتولید علم وفناوری وصنعت خواهد شد .به زمان نیاز است.ودرخصوص هولوکاست حتی دانشمندان غربی هم ان راقبول ندارند واگر صحت دارد چرا مردم فلسطین باید مجازات شوند وچرا هلوکاست ایران در جنگ حهانی اول که دخالتی در شروع ان نداشته است محکوم نشده وانگلیس مجازات نشده است وهمیشه مدعی بوده است مگر تلف شدن 40 درصد جمعیت ایران اهمیت ندارد

د- هیچکدام .