امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

خط شکنان: هرچند که تعدادی از نیروها شهید شدند ولی میدان مین باز و خط دشمن شکسته شد و سایر نیروها با استفاده از این فرصت پیشروی کرده و وارد مواضع دشمن شده و مشغول جنگ تن به تن با آنها بودند، طوری که عباس دکمۀ بی سیم را می زد و می گفت: برادر قربانی صدای عراقیها را می شنوی؟ صدای فریادشان را که دارند فرار می کنند. اینها را می گفت و می خندید. بعدها به عاصی زاده گفتم: عباس آیا واقعاً صدای آنها را می شنیدی؟ گفت: بله من از توی سنگر فرماندهی فریادهای دخیل دخیل آنها را می شنیدم.

23 تير عمليات رمضان - عمليات رمضان

پاسگاه زید ، یادمان شهدای عملیات رمضان

عملیات رمضان و سردار شهید ذبیح ا... (عباس) عاصی زاده

شهید تفکری، سردار رمضان

Template Design:Dima Group