کتاب «رهبر دارالعباده» نوشته نویسنده جوان یزدی که ناب ترین خاطرات سومین شهید محراب را گردآوری شده است.

مقدمه ای از کتاب:

به نام حبیب
فقط نامش را و گاه گداری عکسش را شنیده و دیده بود؛ آن هم در متن ها و فیلم های کلیشه ای رادیو و تلویزیون. شاید هم بر سر درِ بیمارستان و یا تابلوی خیابانی در شهر و دیگر هیچ.

ممکن است نسل انقلاب از من خرده بگیرند که او اینقدرها هم در میان یزدی ها غریب نیست اما حقیقت جز این است.

وقتی مشغول تحقیق شدم و این جا و آن جا میان کتاب ها و کتابخوانه ها آدم های جورواجور سرک می کشیدم در حیرتی عمیق فرو رفتم.

از یک طرف به خود می بالیدم به خاطر مردی که در کوچه کوچه این دیار نفس زده است به حق؛ از طرف دیگر غرق در اندوه می شدم که چرا آدمی در این هندسه وجودی که باید بعد از سی و اندی سال این چنین به فراموشی سپرده شود؟!

گاهی با خود می اندیشیدم که اگر در میان ما بود قطعا اوضاع جور دیگری می شد و همین باعث می شد که بیشتر و بیشتر بکاوم تا تکه تکه های حیاتش را بیابم که پر است از راه و روش در اخلاق و سیاست و دین و فرهنگ.

دل خواهم این بود تا تصویر این مرد را چنان واضح بسازم که دیدنش روشنا باشد در سبک زندگی ما.

اما باید گفت عمر این مرد چنان گران است که برای هر گوشه آن می توان کتیبه ای دیگر نگاشت و این نگاشته بضاعت نگارنده بود و بس!


Template Design:Dima Group