تاريخ شفاهي دفاع مقدس مي تواند مهم ترين عنصر در زنده نگه داشتن تاريخ انقلاب اسلامي باشد. با تاريخ شفاهي دفاع مقدس است كه مي توان ياد و خاطره شهدا و رزمندگان، جانبازان، اسرا و عناصر مردمي درگير در جنگ هشت ساله را به نسل حاضر و آينده منتقل و ثبت كرد. پس تا خاطرات اين رزمندگان دچار فراموشي نشده است بايد كاري كرد. چون تا انتشار اسناد مربوط به هشت سال جنگ، بايد مدت زماني بگذرد، بنابراين تاريخ شفاهي اين امكان را به وجود مي آورد كه از زبان شاهدان عيني وقايع جنگ تحميلي و آنچه بر ملت ايران گذشت را زنده نگه داشت و براي نسل حاضر بازگو كرد.

به گزارش خط شکنان كتاب «مهتاب خين» روايتي است دست اول از جنس تاريخ شفاهي. راوي اين كتاب سردار حسين همداني است و توسط نويسنده تواناي دفاع مقدس، آقاي حسين بهزاد گردآوري شده است.

رخدادهاي اين كتاب مربوط به سال هاي مبارزه عليه ديكتاتوري پهلوي، پيروزي انقلاب اسلامي، استقرار نظام جمهوري اسلامي، تأسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، مقابله با ضدانقلاب در كردستان و غرب كشور و سرانجام شروع جنگ تحميلي و پيكارهاي رزمندگان اسلام در جبهه هاي غرب و جنوب است.

اما نكته جالب و مهم اين كتاب يا به قولي شاه بيت اين كتاب، سردار شهيد مهندس حاج محمود شهبازي مي باشد. اين كتاب تقريباً با محوريت حاج محمود شهبازي نوشته شده است و وجه تسميه كتاب نيز به همين خاطر است. چرا كه شهيد حاج محمود شهبازي در شبي مهتابي نزديك نهر خين، يك روز پيش از آزادسازي خرمشهر به شهادت مي رسد.

خاطرات سردار همداني در اين كتاب شامل بخش هاي متعددي مي شود، كه از قبل از سال 1357 تا انتهاي عمليات بيت المقدس و شهادت حاج محمود شهبازي را در بر مي گيرد. در كتاب به طور مفصل غائله كردستان و مبارزه با ضدانقلاب و اتفاقاتي كه آن روزها در كشور رخ مي داد، بازگو شده است و در اين باب كتابي جامع مي باشد. از نكات جالب توجه كتاب، پرداختن به اوضاع غرب كشور در زمان شروع جنگ است. چون كمتر به اين صورت وضع مردم استان هاي غربي در شروع جنگ و مقاومت آنان در برابر عراق بيان شده است. پرداختن به عقب راندن حيرت انگيز لشكر شش زرهي عراق با دست خالي، از دشت سر پل ذهاب و حفظ شهر سر پل ذهاب.
از ديگر نكته جالب توجه در كتاب «مهتاب خين» نحوه گرد آمدن احمد متوسليان، ابراهيم همت و محمود شهبازي كنار يكديگر و تأسيس تيپ 27 محمد رسول الله (ص) و همچنين اضافه شدن افراد زبده اي مثل محسن وزوايي، حسين قجه اي و... به تيپ 27 است كه به صورت مفصلي به آن پرداخته شده است.

سرانجام روايتي ناگفته و ناشنيده از عمليات هاي فتح المبين و بيت المقدس در خود دارد كه سعي شده جزئيات حضور تيپ 27 در اين دو عمليات و نقش مهمي كه ايفا كرده و خصوصاً مديريت و فرماندهي حاج محمود شهبازي را بازگو كند.
در مجموع كتابي است كه مي توان از آن به عنوان دايره المعارف جنگ تحميلي در سال هاي ابتدايي جنگ نام برد. چرا كه آقاي حسين بهزاد با توجه به مطالعات جامع خود و طرح سؤال هاي دقيق و لحظه به لحظه سعي در تصحيح روند بازگو شدن خاطرات داشته و همچنين جزئيات را به اين صورت از لابه لاي خاطرات بيرون كشيده است.