خاطرات برادر جانباز علي رضا نوبري رزمنده دامغاني سالهاي دفاع مقدس به قلم محمد مهدي عبدالله زاده در سيزده فصل منتشر شد.

به گزارش خط شکنان در بخشي از مقدمه خط شكنان مي خوانيم: با دفترچه ي خاطرات برادر عليرضا نوبري در بنياد شهيد آشنا شدم. از جهاتي خاطرات آن را منحصر به فرد يافتم. چند جلسه با ايشان صحبت كردم تا سرانجام براي تكميل و تدوين آن رضايت داد.

طي مدت يك سال جلسات متعدد با حضور نام برده و همرزمانش كه در عمليات مختلف با او بودند تشكيل گرديد، مطالب اين جلسات بر غناي خاطرات يادداشت شده افزود، هر چند كه بيشترين سهم را حافظهي قوي وي داشت. از زمان شروع، كار بي وقفه ادامه يافت؛ فقط روزهايي كه وضعيت روحي علي رضا به جهت يادآوري صحنه هاي هيجاني شهادت همرزمانش بحراني ميشد، كار متوقف ميگرديد.

مجموعه ي حاضر مربوط به سيزده باري است كه او به جبهه رفته. از شانزده سالگي پا به جبهه نهاده و تا آخرين عمليات يعني مرصاد حضوري فعال در دفاع مقدس داشته است.
با آر پي جي بيش از هر اسلحه ي ديگري كار كرده. بارها جزء نيروهاي خط شكن بوده، حتي فرماندهي گروهان را در عمليات نفس گيري همچون كربلاي 5 به عهده داشته است.

برادر جانباز عليرضا نوبري از سال هاي دفاع مقدس دقيق و مستند سخن مي گويد، از شيريني ها و تلخي ها، از خنده ها و گريه ها از روز ها و شب ها و هر آنچه كه بر او و ديگر علي رضا ها در آن سال ها گذشت.

خاطرات ايشان در اين مجموعه منحصر به مسائلي است كه آن ها را انجام داده، شنيده يا ديده است. به همين جهت داراي ارزش تاريخي و تحليلي قابل توجهي ميباشد. دانش آموزان راهنمايي و دبيرستان به راحتي ميتوانند از اين كتاب استفاده كنند تا بهتر بدانند كه هم سن و سال هاي آن ها در دوران دفاع مقدس چه كشيده و چه كرده اند. محققان علوم رفتاري از داده هاي اين مجموعه مي توانند در تحليل روان شناسي ، روان شناسي اجتماعي و جامعه شناسي رفتارهاي بچه هاي جبهه و جنگ استفاده كنند.

دانشجويان علوم نظامي تجارب ارزشمند دسته اول را از زبان خط شكني مي شنوند كه وسواس خاصي در صحت و دقت مطالب بيان شده دارد. از همه مهمتر همسفر شدن با خيل شهيدان عزيزي كه اين كتاب به ياد آن ها تدوين شده، ان شاءالله مطلوب اهل دل خواهد شد.

ماموريت مهاباد، محرم، والفجر مقدماتي، بلفت، خيبر، دوپازا، بدر، طلائيه، خندق، والفجر8، كربلاي 4، كربلاي5 و مرصاد فهرست اصلي و سيزده گانه خاطرات جانباز علي رضا نوبري است كه به همراه تصاوير دوران دفاع مقدس در 352 صفحه تاليف و به چاپ رسيده است.

انتهاي پيام/ح