سيد عباس حسيني باقرآبادي

پرستوي مهاجر ، يادنامه شهيد جواد قانعي كه توسط آقاي سيد عباس حسيني باقرآبادي تدوين و تأليف و توسط انتشارات ميراث ماندگار در شمارگان 3000 نسخه منتشر شده است.