دكتر مهدي ملك ثابت

شهيد صدوقي ره شناسي انديشمند ، مجموعه مقالات همايش بزرگداشت سومين شهيد محراب حضرت آيت ا... صدوقي كه به كوشش آقاي دكتر مهدي ملك ثابت تدوين و توسط انتشارت نيكوروش و با همكاري اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي يزد و دانشگاه يزد در شمارگان 1000 نسخه منتشر شده است .