محمد والا

شهيدان نام آور، يادواره شهداي ده بالا كه توسط محمد والا تنظيم و از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران يزد در 96 صفحه منتظر شده است .