رضا بردستانی

 

 

به دنبال عشق و حماسه در جنوب غربي ايثار ، سفرنامه مصور و رنگي كه به قلم برادر رضا بردستاني در 128 صفحه تأليف و از سوي انتشارات يزدا در شمارگان 1500 نسخه منتشر شده است .