محمد رضا كلانتري سرچشمه و زهرا كلانتري سرچشمه

 

 

چيستان ، مجموعه چيستان هاي دفاع مقدسي براي نوجوانان كه به قلم برادر محمد رضا كلانتري سرچشمه و زهرا كلانتري سرچشمه تأليف شده است . اين كتاب توسط آقاي رضا زواري طراحي و صفحه آرايي شده و از سوي نشر صرير در شمارگان 3000 نسخه در قطع جيبي خشتي منتشر شده است .